Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 R Wysoka – Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 761 932 , fax. 172 761 932
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
  ul. Łukasiewicza 33
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 761 932, fax. 172 761 932
  REGON: 37048820700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.strzyzowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 R Wysoka – Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1933R na odcinku 380 mb realizowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933R Wysoka Strzyżowska – Bonarówka - Żyznów”. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, frezowanie istniejącej nawierzchni z pozostawieniem destruktu, wykonanie podbudowy MC metodą recyklingu głębokiego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 8 cm, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z MMA, roboty wykończeniowe w zakresie utwardzenia poboczy kruszywem łamanym. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, wzór kosztorysu ofertowego oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 4 500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy oprocentowany wskazany przez Zamawiającego: BGK O/Rzeszów nr 22 1130 1105 0005 2488 1420 0002 Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID – 19 Zamawiający uzna wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta. Dokument wadium wniesionego w takiej postaci należy przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej: pzd@strzyzow.un.pl Kopię tego dokumentu należy dołączyć do składanej oferty przetargowej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach