Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 B w m. Glinki

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
  ul. Fabryczna 4
  19-203 Grajewo, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. bip.starostwograjewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 B w m. Glinki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 B w m. Glinki wraz z wykonaniem robót ziemnych, wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 s oraz wykonanie regulacji kratek ściekowych. Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem zawiera: Roboty przygotowawcze - obejmujące: roboty pomiarowe Podbudowa - w zakres której wchodzi: wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni, wykonanie wyrównania nawierzchni betonem asfaltowym, Nawierzchnia - w zakres, której wchodzi: wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 4 cm. Inne roboty: obejmujące: regulację kratek ściekowych. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW przedmiotem zamówienia lub inwestycją. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwograjewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach