Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki na dł. ok. 3,3 km z wyłączeniem obiektów mostowych – Etap I w km 3+076,70 – 4+683,00

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 734 200 , fax. 338 232 433
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 338 734 200, fax. 338 232 433
  REGON: 72183421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki na dł. ok. 3,3 km z wyłączeniem obiektów mostowych – Etap I w km 3+076,70 – 4+683,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki na dł. ok. 3,3 km z wyłączeniem obiektów mostowych – Etap I w km 3+076,70 – 4+683,00 Roboty drogowe obejmują:  roboty przygotowawcze,  roboty rozbiórkowe,  roboty ziemne,  wykonanie podbudowy z kruszywa,  warstwa mrozoodporna związana cementem,  chodniki z kostki brukowej betonowej,  podbudowy i nawierzchnie z betonu asfaltowego,  krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław,  obrzeża betonowe,  wykonanie rurociągów z rur z tworzyw sztucznych,  studnie rewizyjne betonowe,  studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe,  przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych,  wykonanie ubezpieczenia płytami betonowymi,  ścieki uliczne z kostki betonowej,  wykonanie ścianek czołowych betonowych,  odwodnienie liniowe z korytek,  roboty związane z przestawieniem i wymianą słupa teletechnicznego,  regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych,  odtworzenie punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej,  plantowanie i obsianie skarp,  przebudowa ogrodzeń,  wycinka i podcinka drzew i krzewów,  oznakowanie poziome i pionowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach