Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B w km roboczym 0+000 – 0+383

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 552 680, , fax. 856 552 668
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
  ul. 11 Listopada 253
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 856 552 680, , fax. 856 552 668
  REGON: 050667410
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B w km roboczym 0+000 – 0+383
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B w km roboczym 0+000 – 0+383. W ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1716B przewiduje się wykonanie 0,383 km drogi o nawierzchni bitumicznej klasy Z. Zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z udostępnionymi przedmiarem i dokumentacją techniczną stanowiącymi integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są również dołączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz Kosztorysu ofertowego. 2) Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu lub dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. 3) Formularz kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierownika budowy/robót” (wzór Załącznik H). 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach