Przetargi.pl
„Dostawa i montaż nowej linii diagnostycznej do 3,5 t d.m.c. wraz z analizatorem spalin i dymomierzem oraz demontaż istniejącej linii w Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół Nr1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół nr 1 im.Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Szkolna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 833 26 98, , fax. 85 833 26 98
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 1 im.Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego
  ul. Szkolna 12
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 85 833 26 98, , fax. 85 833 26 98
  REGON: 18074600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1bielsk.ehost.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż nowej linii diagnostycznej do 3,5 t d.m.c. wraz z analizatorem spalin i dymomierzem oraz demontaż istniejącej linii w Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół Nr1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej linii diagnostycznej do 3,5 t d.m.c. wraz z analizatorem spalin i dymomierzem oraz demontaż istniejącej linii. Urządzenia powinny spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006r. Nr 40 poz.275) oraz muszą posiadać możliwość spełnienia wymogów określonych DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE Zespól urządzeń linii diagnostycznej do badania pojazdów powinien posiadać wszystkie niezbędne do pracy w warunkach SKP w Polsce dokumenty w tym DTR, instrukcje obsługi w języku polskim pełne i stanowiskowe, deklaracje zgodności CE oryginalne i przetłumaczone – jeżeli urządzenia produkowane są za granicą, a także stosowne certyfikaty dopuszczenia do użytkowania wydane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia składające się na zespół linii diagnostycznej pasowały wymiarami do fundamentów (zagłębień) po dotychczas użytkowanych urządzeniach. Zaleca się dokonanie oględzin istniejących fundamentów przed złożeniem oferty. . Jednostka sterująca linii diagnostycznej powinna umożliwiać wykonanie archiwizacji wyników z poszczególnych urządzeń i umożliwić drukowanie protokołu z wyników badania stanu technicznego pojazdu. Urządzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zamawiający wymaga, aby wymienione urządzenia były objęte gwarancją na okres co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII SIWZ. Analizator spalin i dymomierz mają stanowić zintegrowaną całość zapewniającą funkcję komunikacji z szafą sterującą, umożliwiając archiwizację i wizualizację wyników pomiarowych na ekranie monitora pulpitu sterowniczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31700000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszej specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń, których wykaz został określony w rozdziale VI Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń jakie wykonawca musi dołączyć do oferty: a) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 3. Ponadto do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba nie została wskazana do reprezentowania we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną