Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1668 W Chynów-Nowa Wieś na odcinku Gołębiów - Bronisławów o długości 950,00 mb

Powiat Grójecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(48)6651100, +48(48)6651104 , fax. +48(48)6651147
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Grójecki
  Piłsudskiego 59
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. +48(48)6651100, +48(48)6651104, fax. +48(48)6651147
  REGON: 670223149
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1668 W Chynów-Nowa Wieś na odcinku Gołębiów - Bronisławów o długości 950,00 mb
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: - ścinka poboczy z wywozem urobku - wykonanie remontu cząstkowego - oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni; - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm na powierzchni 4750,00 m2 kategoria ruchu KR-2; -wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm na powierzchni 4750,00 m2 kategoria ruchu KR-2; - wykonanie poboczy z destruktu ( materiał Wykonawcy) na szerokości 0,50 m po obu stronach drogi grubości 10 cm po zagęszczeniu. Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technologiczno-kosztorysowym Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac ( załącznik nr 9 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach