Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olsztynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna 1.1. Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie pismem z dnia 24 maja 2019 r. 1.2 Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: przedmiaru robót, planu zagospodarowania terenu, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 1.3 Lokalizacja DP1447N Knopin – Swobodna KM 2+450 – 5+540. Roboty będą prowadzone na działkach o numerze: 71, 4/1, 174, 185/2 obręb 11 Knopin, gm. Dobre Miasto, 19/2, 23 obręb 15 Swobodna, gm. Dobre Miasto. 1.4 Zakres prac obejmuje w szczególności: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Roboty ziemne - Podbudowy - Nawierzchnie - Roboty wykończeniowe - Elementy ulic - Roboty rozbiórkowe – karczowanie krzewów - Oczyszczenie rur przepustów - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym budowa wyniesionego przejścia dla pieszych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach