Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II, od km 7+703 do km 8+799

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II, od km 7+703 do km 8+799
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś- Bartąg – etap II od km 7+703 do km 8+799. 1.1 Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r. 1.2 Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N na odcinku Rus – Bartąg” opracowaną przez firmę NEOX Sp. z o.o., projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. UWAGA: W związku z tym, że do SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu została załączona dokumentacja projektowa obejmująca wszystkie planowane do przebudowy odcinki drogi powiatowej DP1372N informuję, że zamówieniem objęty jest wyłącznie etap: II (KM 7+703 – 8+799). 1.3 Lokalizacja Roboty będą prowadzone na działkach o numerze: 44/5 obręb 0001 Bartąg, gm. Stawiguda 1.4 Zakres prac obejmuje w szczególności: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym wyznaczenie granic ewidencyjnych) - Roboty ziemne - Podbudowy - Nawierzchnie - Roboty wykończeniowe - Elementy ulic - Roboty rozbiórkowe – karczowanie pni i krzewów - Remont rur przepustów - Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach