Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 6+300 do KM 11+950

Powiat Łukowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 982 203 , fax. 257 987 491
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łukowski
  ul. Józefa Piłsudskiego 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 982 203, fax. 257 987 491
  REGON: 71158656700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staroswolukow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 6+300 do KM 11+950
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1342L od KM 6+300 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat – Radoryż Kościelny. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, karczowanie krzaków; - podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu, przemieszczenie gruntu z koryta na uzupełnienie pasa drogowego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej; - chodniki: rozebranie istniejącego chodnika, rozebranie krawężników, rozebranie obrzeży, ustawienie krawężników, warstwa odsączająca z piasku, wykonanie podbudowy, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożenie obrzeża; - roboty nawierzchniowe: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej; - roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie znaków pionowych, usunięcie humusu, uzupełnienie korpusu drogowego gruntem, wykonanie warstwy odsączającej, uzupełnienie poboczy tłuczniem, wykonanie rowu z profilowaniem skarp. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: - Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 8 do SIWZ; - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach