Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka w km 4+683 do km 5+943

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Torowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857118909 , fax. 857112229
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
  ul. Torowa 12
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 857118909, fax. 857112229
  REGON: 05066730800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.sokolka.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka w km 4+683 do km 5+943
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka w km 4+683 do km 5+943 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: karczowanie krzaków, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka istniejących przepustów betonowych, rozebranie znaków drogowych, rozebranie nawierzchni chodnika, krawężników i barier energochłonnych stalowych. 2) Roboty ziemne, w tym: wykopy przy przepustach, pod rowy, pod pobocza utwardzone i zjazdy, zasypki przepustów i uzupełnienie poboczy. 3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustów z rur polietylenowych HDPE i przepustu stalowego z blachy falistej. 4) Podbudowy, w tym: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości korony drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod pobocza utwardzone. 5) Nawierzchnie, w tym: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. 6) Roboty wykończeniowe, w tym: umocnienie skarp gazonami na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie przepustów z rur polietylenowych HDPE pod zjazdami, ułożenie przepustów korytkowych z nakrywką 40x30cm, umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem. 7) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowanie pionowe, bariery ochronne. 8) Elementy ulic i dróg, w tym: opornik betonowy; chodniki i wjazdy z kostki betonowej, obrzeża betonowe. 9) Roboty inne, w tym: zjazdy gospodarcze żwirowe. Nawierzchnia bitumiczna w km 4+683 ÷ 5+195 i 5+465 ÷ 5+943 zostanie wykonana w ramach odrębnego postępowania. Wykonawca robót jest zobowiązany zsynchronizować pracę z wykonawcą w/w robót. 1.2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) urządzenia terenu budowy, 2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 5) wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania), 6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 14) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie korzystał przy przebudowie drogi, 15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego, 16) współpracy z Wykonawcą robót bitumicznych wyłonionego z odrębnego postępowania, a mającego wpływ na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 1.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 1.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi kierownika budowy, geodety wykonującego obsługę geodezyjną, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 1.6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.5. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 1.7. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. – VI. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00PLN (słownie PLN: sześć tysięcy, 00/100PLN) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert . 3. Forma wadium 3.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnieniń do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach