Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierżany – kol. Zwierżany.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Torowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857118909 , fax. 857112229
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
  ul. Torowa 12
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 857118909, fax. 857112229
  REGON: 05066730800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.sokolka.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierżany – kol. Zwierżany.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierżany – kol. Zwierżany. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.1. Branża drogowa 1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usunięcie drzew i krzaków; zdjęcie warstw humusu; roboty rozbiórkowe. 2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, nasypów, robót ziemnych poprzecznych. 3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustu żelbetowego typu WIPRO pod drogą; założenie przepustów z rur z tworzyw sztucznych pod drogą. 4) Kanalizacja deszczowa, w tym: wykonanie studzienek ściekowych. 5) Kanalizacja teletechniczna, w tym: założenie rur osłonowych na istniejących przewodach; 6) Regulacja pionowa studzienek, w tym: regulacja zasuw wodociągowych oraz ułożenie pokrywy betonowej na istniejącej studni. 7) Podbudowy, w tym: oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna i dolna; wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4. 8) Nawierzchnie, w tym: warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, nawierzchnia żwirowa na zjazdach, nawierzchnia z kostki kamiennej oraz nawierzchnia z kostki betonowej. 9) Roboty wykończeniowe, w tym: umocnienie skarp, rowów brukowcem, umocnienie skarp geokratą z wypełnieniem humusem, wykonanie przegrody z obrzeża na rowie, przepusty rurowe pod zjazdami. 10) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome cienkowarstwowe i pionowe, pionowe aktywne, bariery ochronne stalowe. 11) Elementy ulic i dróg, w tym: krawężnik betonowy, obrzeża betonowe, chodnik z kostki betonowej. 1.1.2. Branża telekomunikacyjna 1) Budowa kanału technologicznego, w tym: budowa studni kablowych prefabrykowanych typ SKR-1 i SK-1, montaż zasobników złączonych, budowa rur osłonowych HDPE75 przeciskiem hydraulicznym, budowa rur osłonowych HDPE75 w wykopie, budowa wiązki mikrorur WMR 7x12/8mm w wykopie, ręczne wciąganie mikrorur WMR 7x12/8mm do rur, uszczelnianie otworów końcowych mikrokanalizacji. 2) Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury ORANGE Polska S.A., w tym: wykonanie przepustów 110mm pod drogami wykopem otwartym, zabezpieczenie istniejących kabli, układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym, wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do rur osłonowych, wprowadzenie kabla do słupka, rozszycie kabla na łączówce w słupku kablowym, montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi, montaż złączy doziemnych na kablu małoparowym, montaż zespołów łączówek szczelinowych, pomiary końcowe prądem stałym, nadzór gestora sieci. 3) Przebudowa Infrastruktury Idealan, w tym: odkopanie ręczne rurociągu kablowego, budowa rurociągu kablowego, przekładanie rurociągu doziemnego, łączenie taśmy lokalizacyjnej, nadzór gestora sieci. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej. 1.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 1.4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) urządzenia terenu budowy, 2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania), 6) ustawienie tablic informacyjnych – 2 szt. 7) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 9) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 10) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 12) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 15) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie korzystał przy przebudowie drogi, 16) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót telekomunikacyjnych, 17) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami gestorów sieci. 18) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 1.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 1.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi kierownika budowy, geodety wykonującego obsługę geodezyjną, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 1.7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.6. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 1.8. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. – VI. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości odpowiednio dla: 68 000,00PLN (słownie PLN: sześćdziesiąt osiem tysięcy, 00/100PLN). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert . 1.3. Forma wadium 1.3.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnieniń do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DZ.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach