Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyny - Dębień przez wieś Zwiniarz

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4724220, , fax. 056 4724222
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
  Rynek 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4724220, , fax. 056 4724222
  REGON: 87111887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-nowomiejski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyny - Dębień przez wieś Zwiniarz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień przez wieś Zwiniarz. Przebudowa drogi obejmuje w szczególności: 1. Roboty przygotowawcze, w tym: a) Roboty pomiarowe b) Roboty ziemne c) Karczowanie pni d) Ścinanie poboczy e) Rozebranie krawężników, chodników i zjazdów z kostki betonowej 2. Odwodnienie: a) Rozebranie i ustawienie nowej studni ściekowej oraz rewizyjnej b) Montaż przykanalików 3. Jezdnia: a) Wbudowanie oporników betonowych przy krawędzi jezdni w miejscach narażonych na uszkodzenia b) Wyrównanie miejsc zaniżonych masą mineralno-asfaltową c) Frezowanie miejsc zawyżonych d) Wzmocnienie jezdni poprzez: - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. śr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. śr. 3 cm 4. Zjazdy z asfaltobetonu – przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, w celu dowiązania ich niwelety do niwelety drogi po przebudowie: a) Wykonanie warstwy odsączającej b) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie c) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości średnio 3 cm d) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości średnio 3 cm 5. Przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej: a) Regulacja wysokości krawężników b) Przełożenie wjazdów z kostki betonowej na podbudowie betonowej 6. Chodniki z kostki betonowej: a) Ustawienie krawężników i obrzeży na ławie b) Wykonanie warstwy odsączającej c) Wykonanie podbudowy z chudego betonu d) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 7. Roboty wykończeniowe: a) Wymiana oznakowania pionowego na odblaskowe, b) Wykonanie oznakowania poziomego – grubowarstwowo, c) Regulacja wysokości poboczy gruntowych po obu stronach drogi na całej długości. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Obsługę geodezyjną b) Dokumentację powykonawczą w 2 egz., na którą składa się przede wszystkim zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 6), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 7) oraz przedmiarze robót (Załącznik nr 8). W przypadku stwierdzenia rozbieżności w dokumentach wymienionych w pkt. 3.2 Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić do Zamawiającego ten fakt. Zamawiający dokona wówczas zmiany treści SIWZ ujednolicając te zapisy, wprowadzając jednocześnie odpowiednie zmiany we wskazanych dokumentach. Wszystkie wskazane w dokumentach, o których mowa w pkt. 3.2 SIWZ, znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Równoważne oznacza zastosowanie materiałów i urządzeń mających cechy funkcjonalne i parametry takie same lub zbliżone do tych przyjętych w obliczeniach lub pokazanych na rysunkach, muszą też posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne. Jakość równoważnych materiałów i urządzeń nie może być gorsza od jakości konkretnych produktów określonych w dokumentacji projektowej, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone do wykonania warstw jezdni z masy mineralno – bitumicznej były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). Okres rękojmi dla przedmiotu zamówienia, zgodnie z Art. 568. § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) wynosi 5 lat od dnia wydania. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Okres udzielonej gwarancji stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert, przy czym gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości na wykonane roboty dłuższy niż 84 miesiące (7 lat) licząc od daty odbioru końcowego, zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie okres gwarancji jako 84 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PKO BP Nowe Miasto Lub. 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy PZP należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zamawiający zwróci wadium wykonawcom, zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę lub zatrzyma wadium wraz z odsetkami w oparciu o przepisy art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawców którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty zamawiający żąda złożenia w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 5.2 ust. 12 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach