Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284

Zarząd Drogowy - Powiat Sępoleński ogłasza przetarg

 • Adres: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523881202 , fax. 523881202
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy - Powiat Sępoleński
  ul. Koronowska 5
  89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523881202, fax. 523881202
  REGON: 09236344900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip213.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pozostające do wykonania w ramach przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1137C relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin KróLewski, na odcinku Sośno – granica powiatu o długości 2,203 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+081, a km 7+284 jej przebiegu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii 2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach