Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1126L na odcinku Bezwola – Wohyń poprzez wykonanie ciągu pieszego km 25+210,5 – 25+712 str. prawa.

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 529 953 , fax. 833 529 956
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
  ul. Warszawska 100
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 529 953, fax. 833 529 956
  REGON: 30238669000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1126L na odcinku Bezwola – Wohyń poprzez wykonanie ciągu pieszego km 25+210,5 – 25+712 str. prawa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1126L na odcinku Bezwola – Wohyń poprzez wykonanie ciągu pieszego w km 25+210,5 – 25+712 strona prawa oraz zjazdów przez chodnik i zatoki postojowej. W ramach zadania będą wykonane następujące roboty: - wykonanie przy krawędzi drogi powiatowej chodnika o szerokości 1,5 – 2,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 6cm - wykonanie w km 25+268 – 25+284,5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości -8cm. - wykonanie zjazdów na szerokości chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 8cm - wykonanie zjazdów na posesje/kościół + plebania/ - wykonanie ścieków pochodnikowych - usunięcie drzew i karpi kolidujących z projektowanym zakresem robót - rozbiórkę nawierzchni istniejącej drogi - wykonanie wygrodzeń segmentowych - wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego - przestawienie istniejącego oznakowania pionowego - wykonanie robot ziemnych - wykonanie umocnienia pobocza /plac przy kościele/ kruszywem kamiennym - rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego i fragmentu nawierzchni bitumicznej - plantowanie pobocza i skarp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót - pomocniczo, dokumentacja rysunkowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 3 000,00zł ( słownie: trzy tysiące złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: 80 8046 0002 2001 0000 6099 0005 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nr T2.360.02.2019 na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1126L – budowa chodnika”; b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancji ubezpieczeniowych; e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach