Przetargi.pl
Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części. Zamawiający przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych na następujące części: Część 1 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, Część 2 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Część 3 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, Część 4 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Część 5 – Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający żąda aby Wykonawca: - Zagwarantował dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 5 do SIWZ. -Dostarczał przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem:- w części 1-5 do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez Dział Logistyki za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę. -Zapewnił, że czas przydatności do użytku dostarczonego przez Wykonawcę testu w dniu dostawy, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności testu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji. -Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę. -Zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-5 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. -Zagwarantował Zamawiającemu gwarancję na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta przedmiotu zamówienia, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy. - Przedmiot zamówienia w każdej części musi być fabrycznie nowy (zamknięty w oryginalnym opakowaniu). -Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. -Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w okresie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. Wykaz asortymentowy i ilościowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369) -wzór stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach