Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej 5923S ul. Dzikowej w Lędzinach i Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów - etap II w km od 0+000 do 2+927

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2162173, 3289654 , fax. 32 2162173
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
  ul. Warszawska 168 168
  43-155 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 2162173, 3289654, fax. 32 2162173
  REGON: 27765394800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej 5923S ul. Dzikowej w Lędzinach i Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów - etap II w km od 0+000 do 2+927
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p., polegających na przebudowie drogi powiatowej 5923S, ul. Dzikowej w Lędzinach i Imielinie (uszkodzonej w czasie powodzi) w km od 0+000 do 2+927. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie: - robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, - przepustów pod drogą i zjazdami, rowów odwadniających wraz z umocnieniem dna rowów i skarp oraz wykonanie koryt betonowych, - poboczy, - przebudowy i remontu zjazdów, - poszerzenia jezdni do 5,5 m oraz wymiany konstrukcji jezdni, - warstwy ścieralnej i wiążącej na odcinku w km od 0+000 do 0+670 (jest wykonana podbudowa zasadnicza i pomocnicza wraz z elementami odwodnienia), - regulacji i zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia terenu, - zabudowy krawężników i obrzeży wraz z budową ścieku, - budowy fragmentów kanalizacji deszczowej, - oznakowania pionowego i poziomego, - nasadzeń drzew i krzewów. Miejsce wykonania robót budowlanych - lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5923S, ul. Dzikowa w Lędzinach i Imielinie w km od 0+000 do 2+927, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 08.04.2013 r. do godz. 08:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium: Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu Adres zamawiającego: 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Nr konta: 12 1050 1399 1000 0023 1447 7486 ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem: ul. Dzikowa - etap II. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w kasie Zamawiającego tj. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, pokój nr 9. Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 08.04.2013 r. do godz. 08:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 08.04.2013 r. do godz. 08:00. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy p.z.p. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p.). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p., albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach