Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej 3241P w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn

Gmina Rychwał ogłasza przetarg

 • Adres: 62-570 Rychwał, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2481001 w. 22 , fax. 632 481 055
 • Data zamieszczenia: 2021-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rychwał
  Plac Wolności 16
  62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2481001 w. 22, fax. 632 481 055
  REGON: 31101919000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rychwal.pl; www.bip.rychwal.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej 3241P w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej 3241P w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn no odcinku 580 mb, obejmująca budowę chodnika o szerokości 2 m ze zjazdami o szerokości 5 m wraz z odwodnieniem. Szczegółowy zakres prac obejmuje: -roboty przygotowawcze, - odwodnienie, - roboty ziemne, - krawężniki i oporniki, - roboty nawierzchniowe, - roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do Zaproszenia do negocjacji obejmujących projekt budowlany oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach