Przetargi.pl
Przebudowa drogi na terenie miejscowości Kujanki

Gmina Człuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 341 001 , fax. 598 342 424
 • Data zamieszczenia: 2021-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Człuchów
  ul. Szczecińska 33
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598 341 001, fax. 598 342 424
  REGON: 77097963100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugczluchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi na terenie miejscowości Kujanki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę drogi na terenie miejscowości Kujanki o długości 912,98 metrów. 2.1. Zakres rzeczowy: Droga gminna 236034G: - klasa techniczna ulicy - L 1/2 - prędkość projektowa - 40km/h - szerokość nawierzchni jezdni - 5,5 m - szerokość pasa ruchu – 2,75 m - długość przebudowanego odcinka – 505,55 m - kategoria ruchu - KR-1. Droga wewnętrzna: - szerokość nawierzchni jezdni - 5,5 m - szerokość pasa ruchu – 2,75 m - długość przebudowanego odcinka – 407,43 m - kategoria ruchu - KR-1. 2.2 Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą następujących dokumentów w podanej kolejno hierarchii ich ważności : 1) dokumentacji projektowej; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 3) przedmiarów robót (w formie pomocniczej – dla ułatwienia kalkulacji ceny oferty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach