Przetargi.pl
Przebudowa drogi Lublica – Łona Strona na dz. nr ewid. 341, 474, 475, ETAP I km 0+180 – 0+300

Gmina Kołaczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 38-213 Kołaczyce, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 460 258 , fax. 134 460 258
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołaczyce
  Rynek 1
  38-213 Kołaczyce, woj. podkarpackie
  tel. 134 460 258, fax. 134 460 258
  REGON: 37044032400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolaczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Lublica – Łona Strona na dz. nr ewid. 341, 474, 475, ETAP I km 0+180 – 0+300
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi Lublica – Łona Strona na dz. nr ewid. 341, 474, 475, ETAP I km 0+180 – 0+300 2. Zamówienie obejmuje wykonanie zadania w następującym zakresie: - wykonanie kolektora odwodnieniowego wraz ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi (brak terenu na wykonanie rowu otwartego), - wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża metodą mieszania wgłębnego na gł. 30 cm z domieszką hydraulicznego spoiwa drogowego w ilości zapewniającej uzyskanie wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 – 5,0 MPa, - wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gat. I gr. 12 cm, - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W gr. 4 cm, - wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S gr. 4 cm, - wykonanie umocnienia wlotów i wylotów kolektora płytami typu Yomb i ściekami typu „Mulda” wraz z wykonaniem ścianek czołowych, - przebudowa przepustów pod zjazdami wraz z utwardzeniem nawierzchni kruszywem uzyskanym z rozbiórki nawierzchni przy wykopach pod kolektor, - renowacja rowu przydrożnego dla odprowadzenia wody z kolektora od km 0+300 – 0+375 str. lewa, - wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym 0/31,5. Parametry techniczne drogi: - podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm – szer. 4,4 m, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gat. I gr. 12 cm – szer. 3,7 m, - w-wa wiążąca AC16W KR 1-2 gr.4 cm – szer. 3,2 m, - w-wa ścieralna AC11S KR 1-2 gr. 4 cm – szer. 3,1 m, - umocnienie poboczy kruszywem łam. 0/31,5 śr gr 8 cm - szer.1 x 0,5 m, - odprowadzenie wody z jezdni poprzez jednostronny spadek w kierunku ścieków ułożonych przy krawędzi jezdni bitumicznej. 3. Szczegółowy zakres robót określa załączona dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kołaczycach Nr 09 8626 0002 2001 0000 1515 0005. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dokument pozwalający jednoznacznie zidentyfikować z jakiego numeru rachunku oraz kto dokonał przelewu środków finansowych; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach