Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wisławka

PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Wiewiórowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 253 268 , fax. 627 253 435
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn
  ul. Wiewiórowskiego 70
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 253 268, fax. 627 253 435
  REGON: 25002775500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_krotoszyn/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wisławka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy drogi leśnej oraz zjazdu z drogi powiatowej w leśnictwie Wisławka, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany opracowany przez Augmen Consulting Group Sp. J. z siedzibą w Zielonej górze przyul. Sulechowska 8. Długość odcinka drogi będącego przedmiotem przebudowy: 988,73 mb. Długość zjazdu: 4,05 mb. Lokalizacja drogi: działki nr 1223; 1235; 1234; 1222; 1208; 1210 – j. ewid. Odolanów, obr. Gliśnica Lokalizacja zjazdu: działka nr 682 – j. ewid. Odolanów, obr. Gliśnica W szczególności przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi leśnej i zjazdu z drogi powiatowej obejmująca swoim zakresem: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni, - budowę nowej nawierzchni drogi - przebudowę istniejących przepustów, - budowę rowów chłonnych, - budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, - wycinką drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. o/Kalisz nr rachunku 59 1020 2212 0000 5602 0349 4168 z adnotacją: "Wadium – Przebudowa drogi"
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach