Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wiłkokuk przechodzącej przez oddziały 697 i 739

Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu ogłasza przetarg

 • Adres: 16-506 Giby, Pomorze 8
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 087 5162028 , fax. 087 5165052
 • Data zamieszczenia: 2011-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu
  Pomorze 8 8
  16-506 Giby
  tel. 087 5162028, fax. 087 5165052
  REGON: 79001127900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.lasy.gov.pl/web/pomorze/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pomorze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wiłkokuk przechodzącej przez oddziały 697 i 739
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Parametry drogi: jezdnia z poboczami /korona drogi/ - 4,0 m, w miejscach mijanek 7,0 m, szerokość jezdni 3,00 m, szerokość zatok 3,00 m, szerokość poboczy utwardzonych 2x0,50 m spadek poprzeczny nawierzchni żwirowej daszkowy 3%, spadek poboczy 6%, spadek podłużny 0,5 - 5%, spadek na łukach 3-5%, zbiorniki odparowujące spadek poprzeczny 1%, dno 2 % w kierunku od jezdni. Konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia żwirowa jednowarstwowa - 20 cm po zagęszczeniu (jezdnia, zatoki, mijanki, skrzyżowania), nawierzchnia żwirowa jednowarstwowa - 18 cm po zagęszczeniu (pobocza). Odwodnienie: zastosowanie spadków poprzecznych odprowadzających wodę na teren leśny w miejscach przecinających się spadków podłużnych drogi tworzących łuki wklęsłe przewidziano zbiorniki odparowujące. Długość przebudowywanej drogi wynosi 0,969 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332252
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_pomorze/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach