Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wiłkokuk (DRL NR 11/04) przechodzącej przez oddziały 635, 636, 637 i 638 oraz 220/626 przechodzącej przez oddziały 639 i 640

Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu ogłasza przetarg

  • Adres: 16-506 Giby, Pomorze 8
  • Województwo:
  • Telefon/fax: tel. 087 5162028 , fax. 087 5165052
  • Data zamieszczenia: 2015-06-26
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu
    Pomorze 8 8
    16-506 Giby
    tel. 087 5162028, fax. 087 5165052
    REGON: 79001127900000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wiłkokuk (DRL NR 11/04) przechodzącej przez oddziały 635, 636, 637 i 638 oraz 220/626 przechodzącej przez oddziały 639 i 640
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wiłkokuk (DRL NR 11/04) przechodzącej przez oddziały 635, 636, 637 i 638 oraz 220/626 przechodzącej przez oddziały 639 i 640 w kilometrach od km 0+000 do km 2+733,84 w Nadleśnictwa Pomorze, położonej na działkach ewidencyjnych o numerach 635, 636, 637, 638, 639 i 640 w obrębie ewidencyjnym Zelwa, gmina Giby, powiat sejneński, woj. podlaskie. Przebudowywana droga leśna położona jest na terenie Leśnictwa Wiłkokuk w Nadleśnictwie Pomorze i przechodzi przez oddziały 635, 636, 637, 638, 639 i 640. W obrębie terenu robót nie występuje uzbrojenie podziemne. Droga przebiega przez lekko pagórkowaty teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 17,00%. Parametry drogi: - jezdnia z poboczami /korona drogi/ - 5,00 m, - szerokość jezdni 3,50 m, - szerokość poboczy utwardzonych 2 x 0,75 m, - spadek poprzeczny nawierzchni żwirowej na prostej daszkowy 2%, - spadek poboczy 6%, - spadek podłużny 0,80 - 3,20%, - zbiorniki odparowujące - spadek poprzeczny 5%. Wzdłuż projektowanej trasy projektuje się następujące urządzenia komunikacyjne: - skrzyżowania - 6 szt., - odstojniki - 13 szt. Konstrukcja drogi, zjazdów i mijanek: - warstwa górna w jezdni z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 20 cm po zagęszczeniu, - warstwa górna poboczy z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 20 cm po zagęszczeniu, - wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. Dopuszcza się zmianę lokalizacji odstojników na odległość do 100 m ze względu na istniejący drzewostan. Zagęszczenie mechaniczne. Współczynnik zagęszczenia podłoża Id=0,95, a nawierzchni drogi Id=0,98. Przyjęto konstrukcję nawierzchni dla KR1 przy podłożu gruntowym G1. Nośność nawierzchni 10 ton dla pojazdów o nacisku na oś 5 ton. Odwodnienie: - powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi w celu odprowadzenia wód opadowych na teren leśny do zbiorników odparowujących. Ze względu na poszerzenie i regulację istniejącej drogi leśnej konieczne jest wykarczowanie 801 szt. pni i ich transport na odległość do 5,0 km na uzgodnione miejsce. Ze względu na konieczność wykonania nasypów, zwrócić uwagę na staranne wyprofilowanie i prawidłowe zagęszczenia gruntu nasypowego oraz poszczególnych warstw nawierzchni urządzeń komunikacyjnych. Długość przebudowywanej drogi wynosi 2,73384 km. Wykonawca wykona przebudowę drogi leśnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej przebudowy drogi, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze współczesną wiedzą, sztuką budowlaną i SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie, na którym będą wykonywane roboty objęte niniejszym postępowaniem w celu dokonania oceny warunków realizacji zamówienia. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej (rysunkach, projektach, opisach itp.) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych (materiałów równoważnych). Wszelkie wymienione z nazwy materiały użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej służą określeniu wyłącznie standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami (materiały równoważne) oraz spełniających wymogi norm określonych w STWiOR. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie w oparciu o kryteria wskazane powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały zaproponowane w dokumentacji projektowej. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: - wymagany minimalny okres gwarancyjny - 36 miesięcy, - w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę dróg, po których odbywał się będzie transport materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty związane z naprawą tych dróg ponosi w całości Wykonawca, - żwir użyty do przebudowy drogi musi pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie kruszywa i odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332252
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł. i 00 gr.). Wadium może być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - w pieniądzu, wpłaconym wyłącznie na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ S.A Oddział Augustów 74 2030 0045 1110 0000 0072 5400, z dopiskiem na blankiecie: WADIUM NA PRZETARG SA.270.2.1.2015, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 wraz z późn. zm.). Wadium w formie poręczenia lub gwarancji należy złożyć w pokoju nr 5 - w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu (potwierdzoną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem) złożonego w pokoju nr 5 należy dołączyć do oferty. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczeń, gwarancja/poręczenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczyciela) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji, poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i w złożonej ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_pomorze/zamowienia_publiczne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach