Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kwiatowo III

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pańtwowe Nadleśnictwo Dobrocin ogłasza przetarg

 • Adres: 14-330 Małdyty, Dobrocin
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 581 772 , fax. 089 679-18-52
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pańtwowe Nadleśnictwo Dobrocin
  Dobrocin 20
  14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 581 772, fax. 089 679-18-52
  REGON: 51002230800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_dobrocin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kwiatowo III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Kwiatowo w oddziałach 128, 129, 130, o długości 750 mb, oraz w oddziałach 130,143,144 o długości 515 mb której zakres rzeczowy określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , opis techniczny załączone do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie : 1000,00 zł 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a ) w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego – Bank Millennium S.A. 06 1160 2202 0000 0000 6193 5196 – z adnotacją „ Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kwiatowo III”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do terminu składania ofert t.j. do dnia 11.03.2020 r. do godz. 9.30 znajdzie się ono na powyższym koncie bankowym Nadleśnictwa. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) w gwarancjach bankowych. d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2019. Poz. 310 z póź. zm.) Dokument ustanawiający wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do kasy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię z potwierdzeniem złożenia do kasy zamawiającego, należy złożyć z pozostałymi dokumentami przetargowymi.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań co do tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)dowód wpłaty wadium b)zaakceptowany projekt umowy – (zał. nr 2 siwz); c)kosztorys ofertowy sporządzony wyłącznie na szablonie kosztorysu ofertowego, w którym puste pola należy wypełnić odręcznie. Szablon kosztorysu ofertowego jest częścią dokumentacji technicznej, w celu zachowania wymaganych przez Zamawiającego technologii i zakresu robót (zał. nr 6 siwz ) d)w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. e)pisemne oświadczenie w sprawie powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy ( zał. nr 3d do siwz)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach