Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej Kadyny – Górki

Nadleśnictwo Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Marymoncka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 308 531, , fax. 552 308 585
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Elbląg
  ul. Marymoncka 5
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 308 531, , fax. 552 308 585
  REGON: 17005202500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_elblag
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej Kadyny – Górki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowalna polegająca na przebudowie drogi leśnej Kadyny – Górki. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej stanowiącej załączniki nr 8-12. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w załącznikach nr 8 – 12 do SIWZ, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, tj. wszystkie osoby wykonujące czynności: 1) Operatora maszyn i urządzeń drogowych 6. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 5 na okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 7. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 5, na umowę o pracę. 8. W okresie realizacji zamówienia, w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy osoba/osoby, o której mowa w pkt 5, zatrudniona jest na umowę o pracę, co najmniej na czas realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać aktualnego oświadczenia potwierdzającego powyższe oraz przedłożenia zanonimizowanych umów o pracę (zawierających imię i nazwisko, okres zatrudnienia oraz wymiar zatrudnienia) . 9. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 i 8 i/lub nieprzedłożenie umów, o których mowa w ust. 8 , będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących zamówienia na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 6.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Wadium musi być wniesione na okres do końca terminu związania ofertą. 4. Kserokopia wniesienia wadium w pieniądzu musi być dołączona do oferty. 5. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) , należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0090 2030. 7. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie warunku należy potwierdzić oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w/w oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wg. załącznika nr 6 do SIWZ, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach