Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej Gościniec Fryszarkowski

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-460 Józefów, ul. Leśna 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6878005 , fax. 084 6878280
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów
  ul. Leśna 46 46
  23-460 Józefów, woj. lubelskie
  tel. 084 6878005, fax. 084 6878280
  REGON: 95001498900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.lasy.gov.pl/jozefow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej Gościniec Fryszarkowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej Gościniec Fryszarkowski - nr inw. 220/1724, I etap, w technologii materiału kamiennego - tłucznia o gr. w-wy 20cm, na odcinku drogi km 0+850-1+450 i szerokości jezdni 5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności: a/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., b/ Występują w obrocie prawnym, c/ Wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o podobnym rozmiarze (minimum 100 tys. zł) i charakterze, odpowiednio potwierdzone, że zostały wykonane należycie, d/ Dysponują kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, potwierdzone aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku oferty wspólnej warunki z pkt.1, 2, musi spełniać oddzielnie każdy Wykonawca, a pozostałe punkty łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), 4. Kopię dokumentów potwierdzające uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi; - stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, - zaświadczenie o wpisie na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 1 roboty budowlanej - na wzorze stanowiącym załącznik nr 6, oraz referencje lub protokóły odbioru robót lub opinie potwierdzające zakres i jakość wykonanych prac, 6. W przypadku oferty wspólnej: dokumenty jak w pkt. 1., 2. i 3, oddzielnie każdy z Wykonawców. 7. Pozostałe dokumenty i oświadczenia łącznie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin.lasy.gov.pl/jozefow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach