Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Piaskach

Gmina Łęka Opatowska ogłasza przetarg

 • Adres: 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7814520, 7814536 , fax. 0-62 7814521
 • Data zamieszczenia: 2020-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęka Opatowska
  ul. Akacjowa 4
  63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7814520, 7814536, fax. 0-62 7814521
  REGON: 54117300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Piaskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej- wewnętrznej w Piaskach o szerokości 4 m, szerokości poboczy 0,75m i długości 456 m na działkach nr 142 i 140. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) korytowanie pod wykonanie konstrukcji drogi i zjazdów, 2) wykonanie podbudowy gr. 10 cm z chudego betonu 2,5 MPa oraz podbudowy gr. 23 cm z kamienia łamanego (jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego), 3) wykonanie na jezdni i zjazdach warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 4) wykonanie podbudowy gr. 15 cm z chudego betonu 9 MPa oraz podsypki cementowo- piaskowej o gr. 5 cm (zjazdy z kostki brukowej), 5) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (1 zjazd do posesji), 6) utwardzenie poboczy kamieniem łamanym o szerokości 0,75m, 7) pogłębienie istniejących rowów chłonnych, 8) wycięcie 15 szt. drzew owocowych wraz z karczowaniem pni. 2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany również do: 1) zapewnienia na czas trwania robót kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi o specjalności inżynieryjnej drogowej, odpowiedzialnego za wykonywane roboty zgodnie z postanowieniami Ustawy prawo budowlane, 2) regulacji istniejących skrzynek ulicznych sieci wodociągowej względem zagospodarowania i ukształtowania terenu, 3) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, przy czym koszty z tytułu zajęcia pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy, 4) zawiadomienia poszczególnych podmiotów i jednostek o terminie rozpoczęcia i czasu trwania wykonywanych robót (zgodnie z opiniami i uzgodnieniami załączonymi do projektu) z zachowaniem wyznaczonych terminów oraz wypełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z opinii i uzgodnień, zawiadomienia właścicieli mediów mieszczących się w pasie robót drogowych o terminie rozpoczęcia i czasu trwania wykonywanych robót, 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy, w tym wytyczenie, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egzemplarze), 6) zagospodarowania placu budowy, zapewnienia zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby robót, 7) zabezpieczenia pod względem bhp i ppoż. oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, 8) wykonania wszelkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, 9) zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 10) zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i projektanta. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i projektanta, 11) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót, 12) wywozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) odpadów budowlanych powstałych w trakcie robót, 13) uporządkowania terenu budowy (po zakończeniu robót), zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni, instalacji, 14) wykonania wszelkich napraw urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, usunięcia na koszt własny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich spowodowanych przez siebie zniszczeń i uszkodzeń, 15) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 3. Parametry projektowe: 1) kategoria drogi – droga gminna wewnętrzna klasy D, 2) kategoria ruchu – KR1, 3) obciążenie – 110kN/oś, 4) prędkość projektowa – 40 km/h, 5) przekrój poprzeczny – jednojezdniowy, 6) szerokość drogi – 4,00 m, 7) spadek poprzeczny: droga – 2,0%, pobocze – 8,0% 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w skład którego wchodzą : 1) Projekt budowlany, 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (dalej SST/STWiOR), 3) Przedmiary robót, 4) Dokumenty formalno- prawne. UWAGA! Dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWiOR i zapisów SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z całą dokumentacją. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ, 2) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.lekaopatowska.bip.net.pl (zakładka Przetargi) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach