Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów.

Gmina Dobryszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6811193, 6811168 , fax. 446 811 193
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie
  tel. 044 6811193, 6811168, fax. 446 811 193
  REGON: 59064797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dobryszyce.i-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot zamówienia, dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów. 1.2. Opis Przedmiotu Zamówienia: 1.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przebudowę konstrukcji jezdni; 2) wykonanie obustronnych poboczy; 3) wykonanie zjazdów; 4) wykonanie rowu bezodpływowego - długość odcinka 106 mb. Długość odcinka drogi do przebudowy - 339,21 mb. Szerokość jezdni - 5,0 m. Szerokość poboczy - 0,75 m. Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm - warstwa odcinająca z pospółki - 10 cm Łączna grubość konstrukcji jezdni - 39 cm Konstrukcja zjazdów: - kostka betonowa szara - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm - warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm Łączna grubość konstrukcji zjazdu - 37 cm Konstrukcja pobocza: obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 10 cm. 1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10 do SIWZ oraz Ogólna Specyfikacja Techniczna – Załącznik Nr 11 do SIWZ. 1.2.3. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach