Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia.

Gmina Wieczfnia Kościelna ogłasza przetarg

 • Adres: 06-513 Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 654 00 04 , fax. 23 654 00 50
 • Data zamieszczenia: 2023-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieczfnia Kościelna
  Wieczfnia Kościelna 48
  06-513 Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie
  tel. 23 654 00 04, fax. 23 654 00 50
  REGON: 130378516
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugwieczfnia.bipgmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia- Kolonia”. Droga położona jest w centralnej części Gminy Wieczfnia Kościelna na działkach nr 63 i 29 w miejscowości Wieczfnia-Kolonia. Początek projektowanego odcinka drogi gminnej znajduje się w km 0 + 000,00 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2306W o nawierzchni bitumicznej. Koniec projektowanego odcinka znajduje się w km 0 + 720,00 przebudowywanej drogi. Projektowany odcinek na całej długości (720,00 m) posiada przekrój szlakowy o nawierzchni bitumicznej (szer. 3,50 m) z obustronnymi poboczami po 1,50 m oraz z obustronnymi rowami drogowymi. Droga posiada jeden przepust poprzeczny do odprowadzania wody z pasa drogowego w km 0 + 435,00 km, rurowy ø 60 cm ze ściankami czołowymi w dobrym stanie technicznym (nie wymaga przebudowy). W istniejącej nawierzchnia asfaltobetonowej o szerokości 3,50 m przebiega kolektor sanitarny ks200. Wzdłuż drogi poza pasem drogowym od km 0 + 030 do km 0 + 500 po stronie lewej przebiega wodociąg w160 przechodzący w km 0 +280 w w110 i dalej od km 0 + 500 po stronie lewej już w pasie drogowym jako w90 i w110 do km 0+720. Poza pasem drogowym po stronie prawej przebiega napowietrzna linia energetyczna, a po stronie lewej podziemny kabel telekomunikacyjny. Projektowany odcinek planuje się urządzić z jezdnią z asfaltobetonu o szer. 3,50 m dla ruchu dwukierunkowego pojazdów oraz zapewnić ruch pieszy poprzez wykonanie poboczy z kruszywa łamanego do szer. 1,50 m. Dodatkowo w połowie odcinka projektuje się wykonanie mijanki z asfaltobetonu o długości 25 m i szer. 5,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo z zastosowaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów, które wymagają oczyszczenia i odmulenia.2. W zakres zamówienia wchodzi: - przebudowa jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego polegająca na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej na poszerzeniu o gr. 8 cm. - mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym przy grubości warstwy 8 cm, - wykonanie robót ziemnych, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm pod konstrukcje mijanki o gr. 20 cm, - wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur PVC SN 8 o ø 40 cm pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi przepustów rurowych (elementy prefabrykowane), - wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego przy średniej gr. warstwy 3 cm na całej szerokości istniejącej nawierzchni. - mechaniczne oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów drogowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach