Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Minty w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Bartoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 762 77 00, , fax. 89 762 12 93
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bartoszyce
  Plac Zwycięstwa 2
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 762 77 00, , fax. 89 762 12 93
  REGON: 51074292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmina-bartoszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Minty w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ciągu drogi gminnej w msc. Minty w systemie „zaprojektowani i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w południowej części gminy Bartoszyce. W zakresie opracowania znajduje się droga gminna w miejscowości Minty. Droga gminna przebiega przez miejscowość Minty i jest ważnym oraz jedynym ciągiem komunikacyjnym przechodzącym przez tę miejscowość. Łączy ona wszystkie gospodarstw rolne znajdujące się w miejscowości z innymi miejscowościami. Przedmiotowa droga stanowi jedyną drogę dojazdową z miejscowości Minty w stronę Bartoszyc, Bisztynka i Lidzbarka Warmińskiego. Stanowi ona również dojazd do miasta Bartoszyce – stolicy powiatu i gminy. Droga położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków stanowiących w przeważającej części zabudowę zagrodową. W zasadzie na całej długości drogi występuje istniejąca lub planowana zabudowa jednorodzinna. Droga gminna w miejscowości Minty posiada bezpośrednie połączenie z DK 57 Bartoszyce – Bisztynek – Szczytno – Pułtusk. Poprzez w/w drogę msc. Minty posiada połączenie z msc. Bartoszyce, a także z Bisztynkiem i Lidzbarkiem Warmińskim i dalej Olsztynem. Celem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej w msc. Minty. Zamówienie obejmuje: 1. Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 2. Sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż; 3. Wykonania robót na podstawie projektów i specyfikacji technicznych. Charakterystyka parametrów przedmiotu zamówienia. W ramach przedsięwzięcia planuje się: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2, Budowę ciągów pieszych, Przebudowę zjazdów w zakresie niezbędnym do prowadzenia funkcjonowania drogi, Odtworzenie infrastruktury rowów przydrożnych, Organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), Usunięci ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci, Podstawowe parametry techniczne: Klasa techniczna drogi: D (dojazdowe) Kategoria ruchu: KR2 Dopuszczalna nośność: 80 kN/oś Długość odcinka do przebudowy ok 748,08m Szerokość pasa ruchu: 2,50m Szerokość jezdni: 5,00m Szerokość chodnika: 1,5-2,00 Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi projektowe, zarządzania i nadzoru - 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania - 74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 74264000-7 Usługi zarządzania budową - 74262100-4 Usługi nadzorowania placu budowy Roboty drogowe - 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg - 45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych - 45233221-4 Malowanie nawierzchni - 45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych Odwodnienie 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 35 000,00 zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Millennium SA nr rachunku: 43116022020000000061909989 z adnotacją: „WADIUM – Droga Minty 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca winien dołączyć Formularz ofertowy stanowiący Załacznik Nr 1 do SIWZ; aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach