Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna

Gmina Złotów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Leśna 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2635305 , fax. 067 2635305
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotów
  ul. Leśna 7 7
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2635305, fax. 067 2635305
  REGON: 00055607400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na długości około 330 m i szerokości jezdni 4,00 - 4,50m. Na odcinku objętym zamówieniem istnieje droga o nawierzchni brukowej (200,16 m) oraz nawierzchni gruntowej. Zamówienie obejmuje wykonanie I etapu przebudowy drogi tj. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie obustronnego ścieku z kostki betonowej. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach