Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki działka nr ewid. 26/62, oraz rozbudowa ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w m. Manieczki działka nr 104/1 i 105/2.”

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 63-112 Brodnica, Parkowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 842 500, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  Parkowa 2
  63-112 Brodnica, woj. wielkopolskie
  tel. 612 842 500, , fax. -
  REGON: 63125817000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki działka nr ewid. 26/62, oraz rozbudowa ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w m. Manieczki działka nr 104/1 i 105/2.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem, jest: przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki działka nr ewid 26/62, oraz rozbudowa ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w m. Manieczki działka nr 104/1 i 105/2. Zakres prac obejmuje: 2. Zakres prac obejmujący przebudowę drogi gminnej w miejscowości Manieczki, gmina Brodnica dz. nr 26/62 o długości 0,108 km i szerokości 4,5 m : 1) Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o gr. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 432 m² 2) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21,0 m 3) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II gr. 491,0 m² 4) Ława 30x30 betonowa z betonu C12/15 z oporem pod oporniki betonowe 8x30 cm, 13,5 m³ 5) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 225,0 m 6) Podbudowa betonowa z betonu C16/20-grubosci warstwy po zagęszczeniu ok. 7 cm, 491,0 m² 7) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, 491,0 m² 8) Regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych, szt. 2 3. Zakres prac obejmujący rozbudowę ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w miejscowości Manieczki, gmina Brodnica dz. nr 104/1 i 105/2 o długości 0,046 km i szerokości 4,0 m : 1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II gr. 185,0 m² 2) Ława 30x30 betonowa z betonu C12/15 z oporem pod oporniki betonowe 8x30 cm, 13,5 m³ 3) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 100,00 m 4) Podbudowa betonowa z betonu C16/20-grubosci warstwy po zagęszczeniu ok. 7 cm, 185,0 m² 5) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, 185,0 m² 4. Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia dla zakresu opisanego w § 3 ust. 2 jest zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Dokumentacja techniczna. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji jakości. 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca oraz Podwykonawca wykazał, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, iż dysponuje co najmniej 2 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, lub przewidzianymi do zatrudnienia w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, na stanowiskach robotników ogólnobudowlanych odpowiedzialnych za zakres prac zapisanych § 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Dokumentacja kartograficzna przedstawiona została w załączniku nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz na warunkach określonych w postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) 1.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Mosina, nr rachunku 03 9048 0007 0000 3069 2000 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu: „Przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki działka nr ewid. 26/62, oraz rozbudowa ciągów komunikacyjnych drogi gminnej w m. Manieczki działka nr 104/1 i 105/2.” Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz.110) należy załączyć w formie nienaruszonego oryginału do oferty (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy ) oraz w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Oferenci wykazali się, iż posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art.22 ust. 1b pkt 1 Pzp): Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej /w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (potwierdzenie wpłaty lub oryginał dokumentu, jeśli wadium zostało wniesione w innej formie). 3)Zestawienie rzeczowo-finansowe (według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach