Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie nr 108015B – ul. Nowa i ul. Mała .

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 755 036 , fax. 862 755 063
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 862 755 036, fax. 862 755 063
  REGON: 53139300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umczyzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie nr 108015B – ul. Nowa i ul. Mała .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych w Czyżewie nr 108015B – ul. Nowa i ul. Mała . W ramach inwestycji przewiduje się : - przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej , - budowa odcinka kanalizacji deszczowej, - przebudowa infrastruktury teletechnicznej, - wykonanie zieleńców , humusowanie . ul. Nowa dł. 140,51 m ul. zaułek ul. Nowa dł. 231 m Branża drogowa - szerokość jezdni – 3,00 m , - szerokość chodnika – 1,50 m , - szerokość ścieku – 0,2 m Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm , - podsypka cementowo piaskowa 3 cm , - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego 20 cm , - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 30 cm Konstrukcja nawierzchni chodników , zaułku ul. Nowej od km 0+000 do km 0+112 - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm , - podsypka piaskowa 5 cm , - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5% z 30 % dodatkiem kruszywa łamanego 20 cm , - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 30 cm , Konstrukcja zjazdów indywidualnych : - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm - podsypka piaskowa 5 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego 10 cm - grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa 15 cm - warstwa mroochronna z kruszywa naturalnego 15 cm Do obramowania ciągów pieszo jezdnych ul. Nowej oraz jej zaułków należy zastosować krawężnik 15x22 cm ( najazdowy typu lekkiego ). Obrzeże betonowe 6x20 cm ustawione na ławie piaskowej należy zastosować do obramowania chodników , ścieżek rowerowych oraz dojść do furtek. Obrzeże 8x30 cm na ławie piaskowej należy zastosować do obramowania zjazdów indywidualnych . Odwodnienie W ciągu ulicy Nowej oraz jej zaułków zaprojektowano ściek płaski szerokości 20 cm , głębokości 2 cm wykonany z kostki betonowej gr. 6 cm do wykonania w najniższym punkcie przekroju poprzecznego ulicy. Wody opadowe zostaną odprowadzone do wpustów deszczowych znajdujących się w linii ścieku płaskiego za pośrednictwem projektowanej kanalizacji deszczowej . Na odcinku o nawierzchni z płyt ażurowych odwodnienie Kanalizacja deszczowa Projektowana budowa kanalizacji deszczowej umożliwia odprowadzenie wód opadowych na odcinku przebudowanej ul. Nowej Ulica Mała dł. 99,0 m Ulicę zaprojektowano jako nawierzchnię z betonowej kostki brukowej obramowaną krawężnikiem wysokim typu lekkiego . Odcinek ma długość 98,6 m i szerokość 5,5 m . Zaprojektowano obustronne chodniki szerokości 1,5m obramowane obrzeżem typu lekkiego oddzielone pasem zieleni od jezdni drogi. Wody opadowe zostaną odprowadzone do projektowanych wpustów deszczowych zlokalizowanych przy krawędzi jezdni . Branża drogowa - szerokość jezdni – 5,5 m , - szerokość chodnika – 1,50 m , - spadek poprzeczny jezdni – 2 % Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm , - podsypka cementowo piaskowa 3 cm , - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego 10 cm , - grunt stabilizowany cementem RM-2,5 MPa 15 cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 15 cm Konstrukcja nawierzchni chodników ( dojście do furtek i ścieżek rowerowych ) - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm - podsypka cementowo piaskowa 5 cm - grunt stabilizowany cementem RM=2,5 MPa 10 cm Konstrukcja zjazdów indywidualnych : -warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm -podsypka piaskowa 5 cm -podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego 10 cm -grunt stabilizowany cementem RM=2,5MPa 10 cm Kanalizacja deszczowa Projektowana budowa kanalizacji deszczowej umożliwia odprowadzenie wód opadowych na odcinku przebudowanej ul. Małej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach