Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku Etap I

Gmina Krzykosy ogłasza przetarg

 • Adres: 63-024 Krzykosy, ul. Główna 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2851514 , fax. 61 2851592
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzykosy
  ul. Główna 37 37
  63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2851514, fax. 61 2851592
  REGON: 63125821800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Sulęcinku Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu miedzy innymi : a) Wykopy pod jezdnię 650,0m3 b) nawierzchni z betonu asfaltowego gr.7cm (4+3cm)na pow. 1610,0m2 na podbudowie z tłucznia gr. 20cm c) nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6,0cm na pow.370,0m2 d) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr.8.0cm kol.grafitowy na pow.165,0m2 na podbudowie z betonu gr.12,0cm e) ułożenie krawężników 12x25cm - 665,0mb na ławie betonowej f) ułożeniu obrzeży 6x25cm- 270,0mb g) Wykonanie ścieku z prefabrykatu 70x30x12cm - 100,0mb h) Utwardzenie pobocza tłuczniem gr. 10,0cm 75,0m2 i) Regulacja studzienek wodociągowych 6,0szt j) Regulacja studzienek kanalizacyjnych 15,0szt. k) Regulacja studzienki telefonicznej szt. 1 l) Wykonanie odwodnienia z rur. PCV śr. 200mm 84.0mb m) Wykonanie studzienek betonowych śr. 50 cm do odwodnienia szt. 3 n) Znaki drogowe szt. 2 o) Malowanie pasów na przejściu - 13,0m2 p Powołania kierownika budowy r) Obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykoy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach