Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie” w następującym zakresie: Etap I – Rozbudowa kanalizacji deszczowej - roboty ziemne – 173,553 m3, - demontaż studni rewizyjnych – 1 kpl., - podbudowa studni – podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm – 1,800 m2, - studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem=50cm – 6 szt., - studnie kanalizacyjne systemowe betonowe z uszczelką – 1 szt., - kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewn. 160 mm – 15,500 m, - kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewn. 315 mm – 154,910 m, - próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm – odcinek 1 prób, Etap II – Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie od km 0+000 do km 0+268,07 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RM = 2,5MPa grubości 15 cm – 38,690 m2, - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm, o frakcji 0/31,5mm –1 314,890 m2, - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1 314,890 m2, Etap III – Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie od km 0+268,07 do km 0+365,67 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RM = 2,5MPa grubości 15 cm – 351,620 m2, - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm, o frakcji 0/31,5mm – 351,620 m2, - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 351,620 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach