Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 49340 Lewin Brzeski, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4246600, 4246637 , fax. 774 246 638
 • Data zamieszczenia: 2018-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Lewina Brzeskiego
  ul. Rynek 1
  49340 Lewin Brzeski, woj. opolskie
  tel. 077 4246600, 4246637, fax. 774 246 638
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lewin-brzeski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania wykonaną wykonane zostaną następujące prace: - tymczasowa organizacja ruchu, - roboty pomiarowe i ziemne, - rozebranie istniejących płyt drogowych, - wykonanie konstrukcji drogi, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna), docelowo 5 cm - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych warstwa górna 0/16mm, po zagęszczeniu 10cm - regulacja pionowa studzienek – 12szt. Długość drogi – 388m, szerokość – 5,0m Szerokość pobocza – 75cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach