Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej o długości 993 mb. w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie

Gmina Sępólno Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 894 210 , fax. 523 894 220
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępólno Krajeńskie
  ul. Tadeusza Kościuszki 11
  89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 894 210, fax. 523 894 220
  REGON: 92350949000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-sepolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej o długości 993 mb. w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej o długości 993 mb. w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie w zakresie wykonana jezdni w technologii nawierzchni półsztywnych z warstwą jezdną z betonu asfaltowego szer. 5,00 m, dwupasową, dwukierunkową wraz z ziemnymi poboczami szer. 0,75 m. przypisaną jednemu z odcinków drogi; jezdnią szer.3,50 m, jednopasową, dwukierunkową, wyposażoną w mijanki o takiej samej konstrukcji szer. 1,50 m i ziemne pobocza szer. 0,75 m dla kolejnego odcinka drogi oraz jeden z odcinków zaprojektowano jako jednokierunkowy szer. 3,50 m w obramowaniu z krawężnika. Ogólny zakres prac: 1) wykonanie robót ziemnych 2) zabezpieczenie doziemnej linii energetycznej dwudzielnymi rurami osłonowymi, 3) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 4) budowa mijanek i zjazdów do nieruchomości przyległych, 5) budowa dwóch nowych skrzyżowań z drogą powiatową nr 1119C; 6) wykonanie poboczy ziemnych 7) wyposażenie ulic w oznakowanie pionowe. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJÓW KONSTRUKCYJNYCH: jezdnia+mijanki: - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S, - w-wa wiążąca gr. 5 cm z bet. asfalt. AC11W, - podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0 zjazdy: - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – grafitowa, - podsypka cem-piask. gr. 4 cm, - mieszanka z kruszyw niezwiązanych gr. 15 cm C90/3, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0, dojścia do posesji: - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, - podsypka cem-piask. gr. 5 cm, - mieszanka z kruszyw niezwiązanych gr. 10 cm C90/3, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, pachwiny: - kostka kamienna regularna 17/15 cm, - podsypka cem-piask. gr. 4 cm, - mieszanka z kruszyw niezwiązanych gr. 20 cm C90/3, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0, Ilościowe zestawienie projektowanego zagospodarowania Długość drogi do przebudowy 993,09 m Nawierzchnie jezdni wraz z mijankami 4 021,92 m2 Nawierzchnia zjazdów 311,88 m2 Nawierzchnia dojść do posesji 50,14 m2 Pachwiny 23,45 m2 2.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (zał. nr 8), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 9) oraz przedmiar robót (zał. nr 10) do niniejszej SIWZ. 2.4. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1) Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 2) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 3) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 4)zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 5) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 6) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 7) wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych; 8) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 11) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. 12) Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 13) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 15) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. W projekcie czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić swobodny/bezkolizyjny dojazd dla mieszkańców do posesji przez cały okres trwania realizacji zadania. 2.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.). a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. b) rodzaj czynności : - wykonanie robót ziemnych, - zabezpieczenie doziemnej linii energetycznej dwudzielnymi rurami osłonowymi, - wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, - budowa mijanek i zjazdów do nieruchomości przyległych, - budowa dwóch nowych skrzyżowań z drogą powiatową nr 1119C; - wykonanie poboczy ziemnych - wyposażenie ulic w oznakowanie pionowe. c) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ- ogólne warunki umowy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu 2) w którejkolwiek z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BNP PARIBAS 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640, z dopiskiem : WADIUM – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 993 MB. W M. LUTÓWKO GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE. Dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, wykonawca załączy do oferty. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału wraz z pismem przewodnim w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój Nr 10. Do oferty prosimy o załączenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jednakże złożenie oryginału dokumentu wadialnego do oferty nie będzie skutkować żadnymi skutkami prawnymi, jedynie Zamawiający nie zwróci oryginału gwarancji Gwarantowi). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do SIWZ) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z Rozdziału X pkt 1 i 2 SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ, b) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -jeżeli dotyczy. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach