Przetargi.pl
Dostawa gadżetów promocyjnych dla RCKiK w Bydgoszczy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. Ks. Markwarta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 228 636 , fax. 523 228 636
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  ul. Ks. Markwarta 8
  85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 228 636, fax. 523 228 636
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-bydgoszcz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gadżetów promocyjnych dla RCKiK w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części zwane dalej pakietami, których szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 5, 5A, 5B, 5C do SIWZ Pakiet I - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Portfele. Pakiet II - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Koszulki. Pakiet III- Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Kubki. Pakiet IV - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy - Poligrafia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach