Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 846546P Jajaki - Jelenie

Urząd Gminy Kraszewice ogłasza przetarg

 • Adres: 63-522 Kraszewice, ul. Wieluńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 73 12 038 , fax. 0-62 73 12 038
 • Data zamieszczenia: 2020-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kraszewice
  ul. Wieluńska 53
  63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 73 12 038, fax. 0-62 73 12 038
  REGON: 10823590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kraszewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 846546P Jajaki - Jelenie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi gminnej nr 846546P Jajaki - Jelenie. Długość odcinka drogi gminnej przeznaczonej do przebudowy wynosi 2,865 km. Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Kraszewice, droga gminna nr 846546P Jajaki – Jelenie, powiat Ostrzeszowski, województwo Wielkopolskie. Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników. Przebudowywana droga nie służy do ruchu pieszych. Teren sąsiadujący z drogą przeznaczony jest pod zabudowę. Ze względu na przyjętą konstrukcje nawierzchni drogowej obecne opracowanie stanowi pierwszy etap przebudowy. Parametry projektowe: 1) klasa drogi: D (dojazdowa), 2) dostępność: nieograniczona, 3) kategoria ruchu: KR1 4) prędkość projektowa – 30 km/h 5) szerokość jezdni: 5,0 m 6) szerokość pobocza: 0,75 m 7) chodniki – 1,25 m – do remontu 8) wjazdy – 5,0 m 9) spadek jezdni: 2% daszkowy 10) spadek pobocza: 8% jednostronny Zakres robót obejmuje: 1) roboty przygotowawcze 2) roboty rozbiórkowe 3) usunięcie krzewów 4) roboty ziemne 5) studzienki ściekowe 6) regulacja pionowa urządzeń 7) poszerzenia drogi 8) roboty nawierzchniowe 9) zjazdy 10) chodniki 11) ściek przykrawężnikowy 12) krawężniki, obrzeża 13) perony autobusowe 14) elementy bezpieczeństwa ruchu 15) roboty wykończeniowe 16) oznakowanie pionowe 17) bariery ochronne 18) inwentaryzacja powykonawcza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach