Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka

Gmina Szczytniki ogłasza przetarg

 • Adres: 62-865 Szczytniki, Szczytniki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 625 001 , fax. 627 625 274
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczytniki
  Szczytniki 139
  62-865 Szczytniki, woj. wielkopolskie
  tel. 627 625 001, fax. 627 625 274
  REGON: 25085502100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczytniki.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przebudowę drogi gminnej nr 675707P w miejscowości Lipka, w tym: A. Etap I: a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym, zabezpieczenie znaków geodezyjnych; b) roboty ziemne, w tym: oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5 km; c) poszerzenia drogi na łukach, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odległość do 5 km sam. samowyład.; mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm; nawierzchnia z kostki bet. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej; d) poszerzenie nawierzchni jezdni, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odległość do 5 km sam. samowyład.; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,8 kg/m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.; e) roboty nawierzchniowe, w tym: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową; mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej: zużycie emulsji 0,5 kg/m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna); f) roboty wykończeniowe, w tym: formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi; formowanie poboczy gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego; plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią; g) elementy bezpieczeństwa ruchu, w tym: urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane; h) oznakowanie poziome, pionowe, w tym: oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie krawędziowe jezdni malowane mechanicznie; pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2; słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu; i) budowa kanalizacji teletechnicznej, w tym: budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 dwuelementowych w gruncie kat. III; budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110 (SN=14 kN/m2, - 3xHDPE 40 (SN=64 kN/m2), - 1xHDPE 40 (SN=64 kN/m2) z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8, w gruncie kat. III przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji; układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 125/7, 1 (SN=14 kN/m2); montaż wsporników kablowych dwutorowych; badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 40 mm; wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii III; j) inwentaryzacja powykonawcza. B. Etap II: a) a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym, zabezpieczenie znaków geodezyjnych; b) roboty ziemne, w tym: oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5 km; c) remont przepustów drogowych, w tym: remonty przepustów rurowych pod drogą – ławy betonowe, wraz z robotami ziemnymi; remont przepustów rurowych z rur pVC (nośność min. 40 0t) o średnicy 30 cm; remont przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 60 cm; remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm; remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 60 cm; d) poszerzenie nawierzchni jezdni, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odległość do 5 km sam. samowyład.; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,8 kg/m2; ; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.; e) roboty nawierzchniowe, w tym: : remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową; mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej: zużycie emulsji 0,5 kg/m2; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna); f) roboty wykończeniowe, w tym: formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi; formowanie poboczy gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego; plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią; g) elementy bezpieczeństwa ruchu, w tym: urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane; h) oznakowanie poziome, pionowe, w tym: oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie krawędziowe jezdni malowane mechanicznie; pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2; słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu; i) inwentaryzacja powykonawcza. 2.2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi ustawowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : - projekcie budowlanym, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiarach robót, Uwaga: dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWIORB i zapisów SIWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać dokumentację powykonawczą (1 egz.). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 4. Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów) – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót. 5.1. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety. 5.2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. 5.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli na placu budowy czy czynności w zakresie realizacji zamó wienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2. oraz 5.3. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 5.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach