Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów – Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - Zadanie I , odcinek od km 0+175,00 do km 0+358,93.

GMINA OROŃSKO ogłasza przetarg

 • Adres: 26-505 Orońsko, Szkolna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48/6185910 , fax. 48/6185959
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OROŃSKO
  Szkolna
  26-505 Orońsko, woj. mazowieckie
  tel. 48/6185910, fax. 48/6185959
  REGON: 670223860
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oronsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów – Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - Zadanie I , odcinek od km 0+175,00 do km 0+358,93.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400413 relacji Guzów - Chronówek wraz z remontem istniejących rowów, Zadanie I - odcinek od km odcinek od km 0+175,00 do km 0+358,93. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:1) dokumentacja projektowa,2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),3) przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:7.4 zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, t.j: co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie lub przebudowie drogi (lub dróg) o wartości min. 200 000,00zł bruttob) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - posiadającą minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach