Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

Gmina Pacanów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-133 Pacanów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 765 403 , fax. 413 765 980
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pacanów
  Rynek 15
  28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 765 403, fax. 413 765 980
  REGON: 29101054700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ug.pacanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 1.1roboty przygotowawcze a) wytyczenie pasa drogowego – 1,18 km b) Karczowanie pni mechaniczne wraz z wywozem karpiny -8 szt. c) Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni i wywozem drewna, średnice drzew i wywozem drewna średnice drzew <40cm.-2szt d) Mechaniczne karczowanie zagajniki gęste (powyżej 60%powierzchni) z odwozem drewna -0,10 ha e) Demontaż istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami -1,0 szt f) Rozebranie krawężników betonowych 20x30 wraz z ławą betonową z odwozem gruzu na odległość 5km-11,00m g) Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej ( kostka do ponownego wbudowania) -11,00m² h) Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km , nawierzchnia gr ś. 4cm.- 1470,00m² 1.2 roboty ziemne a) wykopy mechaniczne wraz z odwozem nadmiaru urobku -259,20m³ 1.3 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe fi 50cm, dł 10,00m ( rozbiórka ist. Przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm,montaż rur PP-SN8 , żelbetonowe ściana czołowe C25/30, prefabrykowana studnia wpadowa z wpustem żeliwnym , izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) - szt 1 1.4 podbudowy a) usunięcie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm ( rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy , uzupełnienie przełomu kruszywem wraz zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr 4cm)- 1077,00 m² b) korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 45cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ( na całej szerokości jezdni ) – 2418,50m² c) podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm – 2283,50m² d) podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna po zagęszczeniu 30cm - 135,00m² e) wyrównanie istniejącej podbudowy(zagęszczenie mechaniczne) kruszywem , warstwa po zagęszczeniu do 10cm - 0,55m³ f) podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 20cm -2418,50m² g) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -313,29 ton 1.5 nawierzchnie a) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1742,00m² b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 4 218,60 m² 1.6 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15 cm -238,73 m³ b) wyprofilowanie i utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-31,5mm, gr. średnia po zagęszczeniu 15 cm -12,00 m³ c) umocnienie skarp i płytami ażurowymi gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 518,40m² d) ścieki z elementów betonowych typu mulda na ławie z kruszywa grub . 15cm -223mb 1.7 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków A (wielkość mała )- 2 szt. b) montaż znaków B ( wielkość średnia)- 1 szt. c) montaż znaków D ( wielkość średnia)- 2 szt. d) montaż znaku D-42 lub D-43- 2szt. e) montaż znaków T (tablice uzupełniające przebieg skrzyżowania )- 1szt. f) montaż znaków T z rozbiórki ( tablice uzupełniające przebieg skrzyżowania)-2 szt g) Montaż słupków prowadzących U-1 -16 szt 1.8 elementy ulic a) krawężniki wraz z wykonaniem ław , betonowe wystające 15x30cm , ława betonowa , podsypka cementowo- piaskowa – 11,00m b) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – kostka z odzysku – 11,00m² 2. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 2.1roboty przygotowawcze a) wytyczenie pasa drogowego – 1,20km b) demontaż istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami -1,0szt. c) rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odległość 5km -8,0m d) rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (kostka do ponownego wbudowania) –8,0m² e) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 3szt. 2.2 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe fi 50cm, dł 7,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm,montaż rur PP-SN8 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 2 2.3 podbudowy a) usunięcie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm ( rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy , uzupełnienie przełomu kruszywem wraz zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr 4cm)- 1755,20 m² b) korytowanie (z odwozem urobku) poszerzenia na głębokość 45cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 32,4m² c) podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm – 32,40m² d) wyrównanie istniejącej podbudowy(zagęszczenie mechaniczne) kruszywem , warstwa po zagęszczeniu do 10cm - 0,40m³ e) podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna po zagęszczeniu 20cm - 32,40m² f) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -631,18 ton 2.4 nawierzchnie a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 4903,80 m² 2.5 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15 cm -264,47 m³ b) wyprofilowanie i utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-31,5mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -4,95m³ c) oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp-91,0m d) umocnienie skarp płytami ażurowymi gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 145,60m² 2.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków A (wielkość średnia) -1szt b) montaż znaków B (wielkość średnia) -1 szt. c) montaż znaków D (wielkość średnia) -4szt. d) montaż znaków T ( tablica uzupełniające przebieg skrzyżowania) – 3szt. e) montaż znaków E-17a+E-18a (komplet)-2szt f) montaż znaków D-42 lub D-43- 2szt g) montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m – 24m 2.7 elementy ulic a) odwodnienie liniowe z ławą betonową- 5,0m b) krawężniki wraz z wykonaniem ław , betonowe wystające 15x30cm , ława betonowa , podsypka cementowo- piaskowa – 8,00m c) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – kostka z odzysku – 8,00m² 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406 3.1roboty przygotowawcze a) wytyczenie pasa drogowego – 0,53km b) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni i wywozem drewna , średnice drzew 100 cm -1,0szt. 3.2 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe fi 60cm, dł 6,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm,montaż kręgów żelbetonowych l=2,5m , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 b) przepusty rurowe bliźniacze fi 100cm, dł 10,0m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm,montaż rur PP-SN 8 , prefabrykowane ściany czołowe , zasuwy śrubowe , izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 3.3 podbudowy a) korytowanie (z odwozem urobku) poszerzenia na głębokość 45cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ( na całej szerokości jezdni) – 2 059,20m² b) podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm – 2 059,20m² c) podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna po zagęszczeniu 20cm - 2 059,20m² 3.4 nawierzchnie b) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -1 900,80m² c) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1848,00m² 3.5 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15 cm -118,80 m³ b) wyprofilowanie i utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-31,5mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -5,25m³ 3.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków A (wielkość mała) -2szt b) montaż znaków E-17a+E-18a (komplet) – 2 szt. c) montaż słupków prowadzących U-1- 10szt d) montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków- 64m 4. Zakres zamówienia obejmuje również: - Wykonanie zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem osób nieupoważnionych, - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie niezbędnych prób i badań - obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekty budowlane ( projekty techniczne , projekty stałej organizacji ruchu) - załącznik nr 9 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 6. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane. 7. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji , jeżeli w toku wykonywania robót okaże się dokumentacja projektowa zawiera wady , których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy a, których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . W takim wypadku , przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustalą zakres robót zaniechanych , dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 8.Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych. 9.Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. 10. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości : 15 000,00 zł ( słownie piętnaście tysięcy złotych zero groszy) 2. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz.299). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406 Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 3. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 05.06.2020r. do godz. 11.00. 5. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: a) Wykonawca , którego oferta został wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lud dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust 1 , oświadczenia o którym mowa w art.25 ust1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ) . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach