Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, gmina Lelis”

Gmina Lelis ogłasza przetarg

 • Adres: 07-402 Lelis, ul. Szkolna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 746 90 11 , , fax. 29 649 90 00
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lelis
  ul. Szkolna 39
  07-402 Lelis, woj. mazowieckie
  tel. 29 746 90 11 , , fax. 29 649 90 00
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, gmina Lelis”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, gmina Lelis ” Przedmiot i zakres zamówienia: 1. Roboty pomiarowe. 2. Korytowanie. 3. Nawierzchnia bitumiczna 4. Oznakowanie. 5. Regulacje uzbrojenia podziemnego. 6. Odmulanie rowów. Projektowana budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5cm. Projektowana ścieżka o szerokości 2m wyznaczona na nawierzchni poprzez oznakowanie pionowe. W ramach budowy ścieżki rowerowej zjazdy do istniejących dróg, o szer. 4,5-5,0 m z nawierzchni bitumicznej. Długość projektowanego odcinka objętej budową nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S wynosi 970mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1. dokumentacja budowla branża drogowa 2. projekt stałej organizacji ruchu 3. SST 4. przedmiary robót Przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Wykonawcy. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono jakichkolwiek elementów przedmiotu zamówienia należy je skalkulować i uwzględnić w ofercie cenowej. Ofertę należy przygotować w oparciu o kompletną dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia, SST wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych) 2. Wysokość wadium wynosi 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych) 3. Forma wadium: 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dowód wniesienia wadium, 3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 19.1.4) SIWZ, 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1. SIWZ. 5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach