Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 200119W Huszlew-Felin- Sewerynów- dr. powiatowa 2040W( Chotycze- Zienie) w miejscowości Sewerynów o długości 805 mb od km 4+390 do km 5+195

Urząd Gminy Huszlew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-206 Huszlew, Huszlew
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 083 3580123, 3580108 , fax. 833 580 108
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Huszlew
  Huszlew 77
  08-206 Huszlew, woj. mazowieckie
  tel. 083 3580123, 3580108, fax. 833 580 108
  REGON: 53349800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 200119W Huszlew-Felin- Sewerynów- dr. powiatowa 2040W( Chotycze- Zienie) w miejscowości Sewerynów o długości 805 mb od km 4+390 do km 5+195
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 200119W Huszlew-Felin- Sewerynów- dr. powiatowa 2040W( Chotycze- Zienie) w miejscowości Sewerynów o długości 805 mb od km 4+390 do km 5+195’’. Przewidziany do realizacji zakres robót budowlanych obejmuje: Planowana przebudowa drogi usytuowana jest w miejscowości Sewerynów na działkach o nr ewid. 62 obręb Sewerynów i dz.nr 152 obręb Zienie. Drogę zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym po osi istniejącego przebiegu; Początek projektowanego odcinka drogi do przebudowy stanowi km 4+390 granica działek nr 36 i 132/1 w miejscowości Sewerynów. Koniec stanowi km5+195 na granicy działek 152 i 123 w miejscowości Zienie. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną o szerokości zmiennej około 4.00 m. Kategoria ruchu drogi – KR-1, inwestycja usytuowana jest częściowo w obszarze zabudowanym. Szczegółowy zakres robót:  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;  Wykonanie koryta o średnej głębokości 20 cm na całej szerokości wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podloża;  Podbudowa pomocnicza betonowa o Rm= 2,5 Mpa grubośc warstwy po zagęszczeniu 10 cm;  Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości wyrównania 15 cm po zagęszczeniu;  Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimnopodbudowy z kruszywa łamannego przy zużyciu emulsji 0.8.kg/m2;  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca);  Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej przy zuzyciu emulsji 0.8 kg/ m2;  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu;  Wykonanie przepustu z rur PEHD spiralnie karbowanych o śred. 50 cm;  Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu;  Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w fundaamenciez betonu C12/16;  Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0.30 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 2.1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto, obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej oraz potwierdzić, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 2.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności, wpisaną aktualnie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba ta powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach