Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń drukujących

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Daleka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 559 115, , fax. 227 559 110
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
  Daleka 11
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 559 115, , fax. 227 559 110
  REGON: 31163900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpitalzachodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń drukujących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tusze i tonery do drukarek i urządzeń drukujących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach