Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 136022N Wężówka - Radzie W MIEJSCOWOŚCI WĘŻÓWKA

Urząd Gminy w Wydminach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-510 Wydminy, pl. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 421 00 83 , fax. 87 421 00 83
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Wydminach
  pl. Rynek 42370
  11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 421 00 83, fax. 87 421 00 83
  REGON: 54090800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wydminy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 136022N Wężówka - Radzie W MIEJSCOWOŚCI WĘŻÓWKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 136022N Wężówka – Radzie w miejscowości Wężówka, gmina Wydminy, powiat giżycki, woj. Warmińsko-Mazurskie, na łącznym odcinku 573,00 mb. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, przedmiar robót Załącznik nr 4, SST Załącznik nr 5, zakres robót Załącznik nr 12. Prace polegać będą na przebudowie istniejącej jezdni o nawierzchni mineralnej na nawierzchnię bitumiczną wraz z wymianą konstrukcji jezdni, budowę chodnika, przejść dla pieszych, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. Roboty obejmują przebudowę istniejącej nawierzchni, nawierzchnie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym i czerwonym. Kostka o grubości 6 cm (chodniki) i 8 cm (zjazdy) na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie humusowania skarp wraz z obsianiem trawy, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem oznakowania, zakup i montaż 2 szt. tablic z informacja o finansowaniu ze środków w ramach funduszu dróg samorządowych. Parametry techniczne: - długość jezdni łącznie: ok. 573,00 m, - szerokość jezdni: zmienna 3,5 – 6,0 m, - szerokość chodników: 1,25 – 1,5 m, - powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej: ok. 2 348,5 m2, - powierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki brukowej: 47,1 m2, - powierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych bitumicznych: 121,9 m2, - powierzchnia chodników z kostki brukowej: 460,8 m2, - powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego: 518,3 m2, - powierzchnia zieleńców: ok. 1025,1 m2. W ramach prac należy wykonać regulację skrzynek zasuw sieci wodociągowej w zakresie objętym opracowaniem projektowym, stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania. Roboty zlokalizowane będą na działce nr: Obręb 0018 Wężówka - działki nr ewid. 226/1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 9.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 9.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Wydminy Nr 05936400002004000244190001 9.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za skuteczny termin wniesienia wadium przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert. 9.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 9.7 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9.8 Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Dodatkowo: Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 11 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach