Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 131038N

Gmina Budry ogłasza przetarg

 • Adres: 11-606 Budry, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 278 003 , fax. 874 278 017
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Budry
  Al. Wojska Polskiego 27
  11-606 Budry, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 278 003, fax. 874 278 017
  REGON: 53285000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipbudry.warmia.mazury.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 131038N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 131038N. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie dokumentacji technicznej i obejmuje: - roboty przygotowawcze w tym obsługa geodezyjna, - roboty ziemne, umocnienia skarp humusem i brukowcem, - odwodnienie korpusu drogowego w tym budowa rowów, przepustów pod korona drogi i pod zjazdami, - wykonanie podbudowy drogi z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego, - ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - wykonanie oznakowania drogi, - prace wykończeniowe, -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania określony został w dokumentacji przetargowej (zał. nr 5) , na którą składa się: Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót (materiał pomocniczy). Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować harmonogram całości prac i uzgodnić go z Zamawiającym. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji technicznej. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje media (woda, energia) na potrzeby prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca po skończonych robotach uporządkuje teren budowy. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: wykonanie prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcie warstwy humusu, korytowanie gruntu oraz wyrównanie i profilowanie terenu, układanie nawierzchni drogi i zjazdów, wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasie drogowym, to jest robót, o których mowa w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Szczegóły dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę opisane zostały w pkt. 16 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na kwotę 30.000,00 zł 8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy, w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 8.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Węgorzewie/O Budry Nr konta 83934800000260013020000010 z dopiskiem Wadium na: Przebudowę drogi gminnej nr 131038N 8.5. Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. 8.6. Pozostałe formy wadium (oryginały) muszą być dołączone do oferty. 8.7. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą i terminem obowiązywania wadium lub gdy wadium nie zostanie wniesione w terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 8.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.11. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy) - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach