Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin - Olendry Gmina Rogowo - etap 1 (działki nr 45, 44 i 54/2 arkusz 1 obręb, 0001 Bożacin) oraz przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin - Olendry Gmina Rogowo - etap 2 (działka nr 70, obręb Bożacin i działki nr 188/4 i 188/5, obręb 0013 Mięcierzyn)”

Gmina Rogowo ogłasza przetarg

 • Adres: 88-420 Rogowo, ul. Kościelna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3024053 , fax. 52 3024275
 • Data zamieszczenia: 2020-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogowo
  ul. Kościelna 8
  88-420 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3024053, fax. 52 3024275
  REGON: 92351216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogowo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin - Olendry Gmina Rogowo - etap 1 (działki nr 45, 44 i 54/2 arkusz 1 obręb, 0001 Bożacin) oraz przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin - Olendry Gmina Rogowo - etap 2 (działka nr 70, obręb Bożacin i działki nr 188/4 i 188/5, obręb 0013 Mięcierzyn)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi o długości 1,267 km (etap 1 0,600 km i etap 2 – 0,667 km) z wykonaniem zjazdów na posesje i pola oraz poboczy z kamienia w miejscowościach: Bożacin oraz Olendry. Droga gminna nr 130532C w m. Bożacin biegnie w kierunku m. Olendry. Odcinek drogi gminnej (etap 1) rozpoczyna się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2353C relacji Cotoń – Lubcz (działka nr 44) od km 0+000,00 i biegnie w stronę wsi Olendry w terenie niezabudowanym oraz kończy się na skrzyżowaniu km 0+600,00 (działka nr 188/5). Natomiast odcinek drogi gminnej nr 130532C (etap 2) w m. Bożacin-Olendry rozpoczyna się przy drodze gminnej km 0+000,00 (działka nr 188/5) a kończy się na km 0+667,00 tj. koniec drogi gminnej przy końcu zabudowań miejscowości Olendry. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi: - szerokość jezdni bitumicznej 4,00 m - łączna długość odcinka drogi gminnej L=1267,00 mb - szerokość obustronnego pobocza tłuczniowego 2x0,50m - spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy - spadek jezdni jednostronny 2% przy zabudowaniach - spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny - teren niezabudowany nieoświetlony – zjazdy na pola uprawne - zjazdy na pola i posesje - szerokość w liniach rozgraniczających 5,00 do 10,00 m 1) Szczegółowy zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia: I Etap 1: Przebudowa odcinka drogi o długości 0,600 km; a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: - roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu w terenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - km 0,600; - przekopy próbne 5 szt o szer. 0,8-1,5 m i gł. do 1,5 m – 6,00 m3; - mechaniczne ścinanie pobocza gr. 15 cm z odwozem – 2 400,00 m2 ; - mechaniczne karczowanie krzaków – 0,10 ha; - przycinanie gałęzi drzew rosnących w skrajni drogowej wraz z ich transportem – 50,00 szt/5,0 m3; - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm w celu ponownego wbudowania pow. – 611,00 m2 ; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pow. – 2 770,00 m2 . b) Podbudowa drogi, fundamentowanie: - warstwa dolna podbudowy z KŁSM 0/63 mm gr. 20 cm kruszywo wg WA24-2 F4 LA>=30 jako nowa podbudowa – 611,00 m2 ; - warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm WA24-2 F4 LA>=30 – 2 770,00 m2. c) Roboty w zakresie nawierzchni jezdni i pobocza: - skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 – 2 770,00 m2; - nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca asfaltowa AC11W grubość po zagęszczeniu 4,0 cm – 2 710,00 m2 ; - skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 – 2710,00 m2; - nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grubość po zagęszczeniu 3,0 cm – 2 650,00 m2 ; - wykonanie pobocza z tłucznia 0/31,5 mm grubości 10 cm szer. 2x0,50 WA24-2 F2 LA<=30 – 600,00 m2. d) Instalowanie znaków drogowych pionowych i poziomych: - słupki do znaków drogowych z rur stalowych Ø 50 mm - 6,00 szt.; - przymocowanie tablic znaków drogowych ) 10,00 szt w tym; znak A-1 – 1 szt, znak B-20 z tabliczką T-6c – 2 szt, znak A-7 z tabliczką T-0150 m – 2 szt, znak B-33 ogr. do 60 km/h – 1 szt, znak D-1 z tabliczką T-6a – 4 szt, malowanie farbą akrylową linii P-11 i P-4 – 5,52 m2. e) Roboty wykończeniowe: - wykonanie płytkich rowów mechanicznie oraz po koparkach; - ręczne plantowanie skarp, pobocza wraz z uzupełnieniem ziemią – 2 400,00 m2. II Etap 2: Przebudowa odcinka drogi o długości 0,667 km; a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: - roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu w terenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – km 0,667; - przekopy próbne 5 szt o szer. 0,8-1,5 m i gł. do 1,5 m – 6,00 m3; - mechaniczne ścinanie pobocza gr. 15 cm z odwozem – 2 668,00 m2 ; - mechaniczne karczowanie krzaków – 0,10 ha; - przycinanie gałęzi drzew rosnących w skrajni drogowej wraz z ich transportem – 50,00 szt/5,0 m3; - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm w celu ponownego wbudowania pow. – 821,00 m2 ; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pow. – 3 051,40 m2 . b) Podbudowa drogi, fundamentowanie: - warstwa dolna podbudowy z KŁSM 0/63 mm gr. 20cm kruszywo wg WA24-2 F4 LA>=30 jako nowa podbudowa – 821,00 m2 ; - warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm WA24-2 F4 LA>=30 – 3 051,40 m2. c) Roboty w zakresie nawierzchni jezdni i pobocza: - skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 – 3 051,40 m2; - nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca asfaltowa AC11W grubość po zagęszczeniu 4,0 cm – 2 984,70 m2 ; - skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 – 2 984,70 m2; - nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grubość po zagęszczeniu 3,0 cm – 2 918,00 m2 ; - Wykonanie pobocza z tłucznia 0/31,5 mm grubości 10 cm szer. 2x0,50 WA24-2 F2 LA<=30 – 667,00 m2. d) Roboty budowlane w zakresie przepustów: - oczyszczenie z namułu przepustu Ø 0,40 m – 30,0 m; - oczyszczenie rowu przed przepustem z namułu gr. 30 cm z profilowaniem skarp – 20,0 m; - obudowa wylotu przepustu Ø 0,40 m z kamienia polnego 16/20 na podbudowie betonowej C12/15 – 3 szt; - bariera ochronna stalowa 1-stronna N2W4A – 48,0 m; - zakończenie zaokrąglające barier ochronnych stalowych N2W4A i zamontowanie w ziemi – 6,00 m; e)Instalowanie znaków drogowych pionowych i poziomych: - słupki do znaków drogowych z rur stalowych Ø 50 mm - 11,00 szt.; - przymocowanie znaku drogowego – 8,00 szt w tym; znak A-30 z tabliczką T-0 zmiana rodzaju nawierzchni – 2 szt, znak A-2 – 1 szt, znak D-42 – 2 szt, znak D-43 – 2 szt, znak B-33 – 1 szt, f) Roboty wykończeniowe: - wykonanie płytkich rowów mechanicznie oraz po koparkach; - ręczne plantowanie skarp, pobocza wraz z uzupełnieniem ziemią 2 668,00 m2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w poniżej wymienionych dokumentach: Załącznik nr 8 – projekty budowlane do zgłoszenia robót Załącznik nr 9 – projekt stałej organizacji ruchu, Załącznik nr 10 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), Załącznik nr 11 – przedmiary robót. 2) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a) do formularza ofertowego załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową lub uproszczoną; b) oznakowanie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) wykonania geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie; d) wykonanie planu bioz dla całego przedmiotu zamówienia; e) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych; f) odpowiedzialność za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w tym wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z PN i PN-EN oraz powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności; g) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; h) organizacja placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich; i) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami). Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń; Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli urządzeń podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót. Ponadto Wykonawca winien wykonać przekopy próbne w celu odszukania sieci podziemnej uzbrojenia terenu, których nie ma mapie. Normatyw zagłębienia sieci uzbrojenia podziemnego: - kable energetyczne doziemne 0,60÷0,80m - kable telekomunikacyjne 0,60÷0,80m - wodociąg 1,40÷2,00m - gazociąg 0,80÷ 1,0m - kanalizacja KS i KD 1,0 i więcej Jednakże ww. uzbrojenie może występować płyciej lub głębiej, zatem roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. j) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody; k) wykonanie niezbędnych sprawdzeń, badań, pomiarów; l) po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym; m) po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót tzn. zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót; n) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz. (odrębnie dla każdego etapu tj. 1 i 2); o) spełnienie innych wymagań określonych w projekcie umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. p) Wykonawca udzieli gwarancji jakości minimalnej 36 miesięcy do maksymalnej 60 miesięcznej na przedmiot umowy, licząc od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga aby proponowane okresy gwarancji oraz rękojmi były równe w ilości miesięcy tzn. aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi; r) Materiały użyte do wykonania robót zapewnia Wykonawca. Materiały winny być nowe, spełniać wymagania techniczne. Do realizacji zamówienia mogą być zastosowane wyłącznie sprawdzone materiały, które będą zapewniały wykonanemu obiektowi spełnienie podstawowych wymagań. Ponadto Zamawiający wymaga aby kruszywo łamane do stabilizacji mechanicznej frakcji 0/31,5mm na pobocze tłuczniowe i wyrównanie podbudowy winno być : -nasiąkliwość WA 24-2, -mrozoodporność F4, - odporność na rozdrabnianie LA ≥30. Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywej uziarnienia. 3) Zamawiający wymaga, że: a) Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego; b) na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży: - protokoły z wymaganych; badań, pomiarów, - atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały, - książkę obmiaru, - dzienniki budowy, - inwentaryzację powykonawczą w 3 egz. (odrębnie dla każdego etapu tj. 1 i 2). c) Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli urządzeń podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót. Ponadto Wykonawca winien wykonać przekopy próbne w celu odszukania sieci podziemnej uzbrojenia terenu, których nie ma mapie. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu koszt naprawy poniesie Wykonawca robót drogowych. Normatyw zagłębienia sieci uzbrojenia podziemnego : - kable energetyczne doziemne 0,60÷0,80m - kable telekomunikacyjne 0,60÷0,80m - wodociąg 1,40÷2,00m - gazociąg 0,80÷ 1,0m - kanalizacja KS i KD 1,0 i więcej Jednakże ww. uzbrojenie może występować płyciej lub głębiej, zatem roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 4) Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno – technicznego oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy; 5) Zamawiający dysponuje zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgłoszenia: a) z dnia 21 sierpnia 2019r. znak UA.6743.661.2019, b) z dnia 14 sierpnia 2019r. znak UA. 6743.662.2019 które stanowią Załącznik nr 12 do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne; 6) Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty. Z uwagi na to, że w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót urządzenia i materiały, które oznaczone są za pomocą znaków towarowych lub nazw pochodzenia należy rozumieć, że każdemu temu oznaczeniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, który oznacza o parametrach, cechach, wartościach technicznych, jakościowych wartościach estetycznych nie gorszych niż określonych ww. opracowaniach. Wszelkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w ww. opracowaniach nie są dla Wykonawców wiążące i należy je rozumieć jako minimalne oczekiwane parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalno-użytkowe oraz wymagany standard. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidywanych w ww. opracowaniach. Równoważne urządzenia i materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczające je do obrotu i stosowania. Użyte wszelkie nazwy własne w ww. opracowaniach należy traktować jako przykładowe. Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST), przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rogowo.bip.net.pl oraz dostępne są w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania. 2. Informacja o wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności przy realizacji zamówienia: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, którego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ww. ustawy a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej bezpośrednie czynności przy wykonywaniu zamówienia w szczególności: - roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i w zakresie odwodnienia, - wykonaniu podbudowy, nawierzchni asfaltowej, nawierzchni pobocza, - roboty wykończeniowe oraz w zakresie oznakowania drogowego poziomego i pionowego - kadra techniczna za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne tj. kierownika budowy, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1. Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, przedłoży Zamawiającemu: a) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane; b) oświadczenia wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane; 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności; 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca do oferty sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 dołącza: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w którym zawarte informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;. b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp) – dołącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy; d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – dla każdego z tych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, jako zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) form oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020r. poz. 1282.) potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp w tym: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI. SIWZ a dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający żąda: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w przypadkach określonych w rozdziale VII ust. 1 SIWZ tj. wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1. ustawy Pzp Zamawiający żąda: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a) niniejszej specyfikacji składa dokument wymieniony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020r. poz. 1282.) tj. dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ. 7. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane 2) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 3) Zamawiający żąda wskazania w ofercie - Załącznik nr 1 do SIWZ przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa wyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp - oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu są zgodne z wymaganiami ustawy Pzp i winny: a) Wykonawca w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych ma obowiązek określić szczegółowo zakres robót przewidzianych do wykonania, termin realizacji robót, wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu zamówienia. b) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy od otrzymania zapłaty odpowiednio od Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawcy. c) nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy na roboty budowlane. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości powyżej 50 tys. zł brutto. 9) Szczegółowe zasady i warunki zawierania umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciw określone są w § 7 projekcie umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 2) W odniesieniu do warunków kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli one zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów tj. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: - zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w rozdziale VII. ust.1 SIWZ. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – dla każdego z tych podmiotów: a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 2; b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu składa dokumenty o których mowa w ust. 4 pkt 2 SIWZ. 6) W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać informacji w szczególności o: a) zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; b) zakresie i sposobie wykorzystania udostępnionych Wykonawcy zasobach przez inny podmiot. 7) Jeżeli zasoby innego podmiotu, na które powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia warunku udziału w postępowaniu lub wobec tych podmiotów zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym przez zamawiającego terminie: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności o których mowa w pkcie 1. 9. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 23 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenia oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej postanowienia: określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, czas trwania umowy (minimum okres realizacji zamówienia postanowienia dotyczące okresu gwarancji i rękojmi). 10.Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz wykonawców występujących wspólnie o których mowa w art. 23 ustawy Pzp - składane są w oryginale. 11.Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12.Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 13.W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 14.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15.Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w ust. 3 i 4 potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 16.Inne dokumenty nie wymienione w ust. 1-15 niniejszego rozdziału SIWZ: a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączone kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową lub uproszczoną i uzupełniony harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 5 do wzoru umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach