Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygorcie

Gmina Węgorzewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 275 400 , fax. 874 275 401
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzewo
  ul. Zamkowa 3
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 275 400, fax. 874 275 401
  REGON: 79067130800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygorcie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 1 036 m na działce gminnej o nr ewid. 140 w Trygorcie. Pierwszy odcinek drogi o długości 470 m i szerokości 4,5 m, posiada zaprojektowaną dwuwarstwową nawierzchnię ( 4 cm warstwa ścieralna + 8 cm warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C50/30 o grubości łącznej z istniejącą podbudową ( po zagęszczeniu) 22 cm i obustronne pobocza szerokości 0,75 m. Drugi odcinek drogi o długości 566 m i szerokości 4,50 m posiada zaprojektowaną nawierzchnię z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C50/30 grubości ( po zagęszczeniu 22 cm) i obustronne pobocza szerokości 0,75 m. Zakres robót obejmuje: 1. Pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Wykonanie nowych warstw jezdni ( bitumicznych 2115 m2 i żwirowych 2 547 m2). 3. Wykonanie 777 m2 poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm. 4. Wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego. 5. Remont istniejących przepustów drogowych z wymurowaniem przyczółków. 6. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp. 7. Wykonanie oznakowania pionowego. 8. Zagospodarowanie terenu Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować harmonogram całości prac i uzgodnić go z Zamawiającym. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z terenem planowanej inwestycji. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca winien zapewnić dojazd do firm, instytucji oraz nieruchomości osób fizycznych. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (przedmiarem robót) – przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna: Załącznik Nr 1 do SIWZ –Projekt budowlany Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót ( materiał pomocniczy) UWAGA: Załączone przedmiary robót, są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w pkt. 16 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ (Formularz 3.4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach