Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 112105E (ul. Wojska Polskiego) w m. Gomunice wraz z chodnikami oraz budowa kanalizacji deszczowej

Gmina Gomunice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-545 Gomunice, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6850245, 6842485 , fax. 44 6842468; 6842485 w. 230
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gomunice
  ul. Armii Krajowej 30
  97-545 Gomunice, woj. łódzkie
  tel. 44 6850245, 6842485, fax. 44 6842468; 6842485 w. 230
  REGON: 59064795400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gomunice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 112105E (ul. Wojska Polskiego) w m. Gomunice wraz z chodnikami oraz budowa kanalizacji deszczowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 112105E (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Gomunice wraz z chodnikami oraz budowę kanalizacji deszczowej. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1. obejmował będzie w szczególności: 1) branża drogowa: frezowanie warstw mineralno – bitumicznych jezdni; rozbiórka istniejących chodników w zakresie zgodnym z planem zagospodarowania terenu; -wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z betonu asfaltowego AC16W; -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S; -wykonanie obustronnego chodnika z kostki betonowej szerokości 2,0 m; -wykonanie prawostronnego chodnika o wzmocnionej konstrukcji, szerokości 2,0 m z kostki betonowej; -zrezygnowano z miejsc postojowych z kostki betonowej szerokości 2,5 m – w ich miejsce należy wykonać chodnik o wzmocnionej konstrukcji (element zamienny); -wykonanie zjazdów z kostki betonowej; -wykonanie peronów z kostki betonowej dla przystanków autobusowych; 2) branża sanitarna: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 9 i załącznik nr 9a do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 10 i 10a do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące Załącznik nr 11 i 11a do SIWZ. UWAGA: W dokumentacji technicznej uwzględniona jest większa liczba wpustów niż należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia, tj.: -wpusty W19 i W20 zostały już wykonane, -wpusty W17 i W18 są poza zakresem przedmiotowego zamówienia, -wpusty W9 i W10 nie będą wykonywane (błędnie pojawiły się w dokumentacji projektowej). W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać pozostałe 14 wpustów (L=59,53 mb). Ponadto w opracowanej przez ww. firmę dokumentacji projektowej (Projekt zamienny kanalizacji deszczowej) pojawił się następujący błąd pisarski: „Woda deszczowa będzie odbierana do projektowanych komór drenażowych zlokalizowanych przy wpustach ulicznych (rys. 1, 2 ) Parametry komory drenażowej: • Objętość czynna układu 8,12 m3. • Masa tłucznia 26,58 ton (porowatość 40%). • Objętość prac ziemnych 33,48 m3. • Długość łożyska 3,53 m. • Szerokość łożyska 1,9 m. • Powierzchnia łożyska 6,77 m2.” Powyższy zapis pojawił się w przedmiotowej dokumentacji omyłkowo. W ramach przedmiotowego zadania nie projektuje się wykonywania komór drenażowych. UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Wszystkie wskazane z nazwy materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 3. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45.00.00.00-7 roboty budowlane 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie). 4.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.4 czynności w trakcie realizacji zamówienia: ­-oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ­-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 3.4.1 będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 4.4. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.4 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 4.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 3.4 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ESBANKU Banku Spółdzielczym z siedzibą w Radomsku: Nr rachunku: 91 8980 0009 2003 0017 5564 0004 z dopiskiem: Wadium – Przebudowa drogi gminnej nr 112105E (ul. Wojska Polskiego) w m. Gomunice wraz z chodnikami oraz budowa kanalizacji deszczowej Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „ZP.271.1.2019” 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. 7. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SIWZ, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ (Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty ww. załącznika). 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 5. Wypełniony formularz ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach