Przetargi.pl
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Łęczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Konopnickiej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (024) 3882117 , fax. (024) 3883765
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczyca
  ul. Konopnickiej 14
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. (024) 3882117, fax. (024) 3883765
  REGON: 61101576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaleczyca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego a następnie budowa budynku użyteczności publicznej – sali sportowej, zlokalizowanej przy istniejącej szkole podstawowej w Wilczkowicach Górnych. W ramach realizowanego zadania planuje się budowę budynku dwukondygnacyjnego w technologii budownictwa tradycyjnego oraz zagospodarowanie terenu. 2. W skład przedmiotowego zamówienia wchodzi opracowanie projektu wykonawczego na budowę Sali gimnastycznej na podstawie istniejącego projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia, Decyzji pozwolenia na budowę nr 108/2018 z dn. 20/04/2018 r., wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i odstępstwami. 3. Parametry techniczne budynku: • Powierzchnia zabudowy • Powierzchnia użytkowa • Kubatura brutto 708,50 m2 774,21 m2 6480,00 m3 4. W ramach prac projektowych i budowlanych zostaną również wykonane izolacje i uszczelnienia, instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacja centralnego ogrzewania. Zasilanie w ciepło odbywać się będzie z modułu grzewczego, w skład którego wchodzić będą dwa kondensacyjne kotły gazowe, oraz całościowe wyposażenie Sali. 5. W projekcie wykonawczym należy uwzględnić całość wyposażenia każdego z pomieszczeń Sali gimnastycznej. Zamówienie obejmuje dostarczenie i zamontowanie sprzętu Sali gimnastycznej określonego na str. 30 Tom II projektu budowlanego „Rzut Przyziemia” elementy od 1 do 7. 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w projekcie budowlanym zamiennym, a także z postanowieniami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, tj.: 1) Projekt budowlany zamienny – TOM 1 – „Budowa sali sportowej na potrzeby szkoły podstawowej w Wilczkowicach Górnych z instalacjami wewnętrznymi i niezbędnym zagospodarowaniem terenu” 2) Projekt budowlany zamienny – TOM 2 – „Budowa sali sportowej na potrzeby szkoły podstawowej w Wilczkowicach Górnych z instalacjami wewnętrznymi i niezbędnym zagospodarowaniem terenu” 7. Szczegółowe wytyczne, odnoszące się do zastosowania nawierzchni zostały zapisane w załączniku nr 9d do SIWZ - Nawierzchnia PVC gr 75 mm na konstrukcji legarowej - opis technologii montażu Dokumenty stanowiące załączniki do umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 5. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany prze Wykonawcę. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej, ul. M. Konopnickiej 12, 99-100 Łęczyca, nr konta: 80 9029 0000 2001 0100 2424 0002 w tytule: „Wadium przetargowe na budowę sali sportowej przy SP w Wilczkowicach Górnych” 14. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 15. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 16. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału u Skarbnika Gminy Łęczyca /lub osoby upoważnionej/ w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 17. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W swojej ofercie, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić należną stawkę podatku od towarów i usług. 2) wypełniony załącznik nr 2 i załącznik nr 2b do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania, wraz z załącznikiem nr 2a do SIWZ w przypadku gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy . 3) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – załącznik Wykonawcy. 4) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – załącznik Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach